Nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň je aj odstraňovanie inváznych druhov drevín. Táto zákonná povinnosť bola dlhodobo zanedbávaná, preto odstránenie invázneho druhu dnes už často znamená výrub viacročného vzrastlého stromu, na ktorý si obyvateľky a obyvatelia zvykli. V skutočnosti sú tieto druhy mimoriadne škodlivé. Vďaka svojmu extrémne rýchlemu rastu a vitalite priestorovo utláčajú okolitú vegetáciu a žiaduce druhy mestskej zelene, ničia fasády budov a cestné komunikácie. Stromy pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) a ker druhu pohánkovec japonský (Fallopia japonica) sú najrozšírenejšie invázne dreviny v našom meste. Pre svoju toxicitu sú škodlivé nielen pre naše pôvodné druhy drevín a ich biotopy, ale aj pre človeka a živočíchy.

Legislatíva určuje nielen druhy inváznych drevín, ale aj spôsob, akým sa má likvidácia vykonávať. Pre uvedené druhy drevín je predpísaná likvidácia injektážou chemickým roztokom – herbicídom – do kmeňa alebo stonky dreviny. Mechanickú likvidáciu – výrub – treba realizovať až po viditeľnom efekte herbicídu v podobe uschnutia dreviny. Oddelenie tvorby mestskej zelene v spolupráci s ďalšími oddeleniami vytvorilo interaktívnu mapu lokalít v našom meste, kde bola vykonaná injektáž inváznych drevín.

Fotka - pajaseň žliazkatý