Vydanie súhlasu / povolenia stacionárneho zdroja (malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Hlavné mesto pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností vydáva podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • § 26 súhlasy
 • § 27 povolenia pre malé zdroje znečisťovania

Stacionárny zdroj je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku. Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na:

 • veľké zdroje, ktorými sú osobitne závažné technologické celky,
 • stredné zdroje, ktorými sú závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja,
 • malé zdroje, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou,
 • osobitné činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje.

Malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Podľa § 27 ods. 2 písm. b) povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností.

Hlavné mesto v oblasti riadenia kvality ovzdušia:

 • informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode, ak sú údaje z meraní kvality ovzdušia pre danú obec dostupné,
 • informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 9,
 • participuje na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a implementuje opatrenia
 • vypracuje miestny program podľa § 10 ods. 2 a implementuje opatrenia v ňom uvedené,
 • prijíma opatrenia na udržanie a zlepšenie kvality ovzdušia vo svojom územnom obvode, implementuje ich,
 • ustanovuje podľa § 10 ods. 4 podmienky prevádzkovania malých zdrojov a vykonávania vybraných osobitných činností a obmedzuje alebo zakazuje ich prevádzku,

Hlavné mesto pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:

 • vydáva povolenia malého zdroja podľa § 27 ods. 1, preskúmava ich, a ak je to potrebné, zmení ich,
 • vydáva súhlasy pre malé zdroje podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) a i),
 • ukladá povinnosť vypracovať dokumenty podľa § 35 ods. 1 písm. h) a § 36 ods. 1 písm. e),
 • oznamuje príslušnému okresnému úradu a prevádzkovateľovi malého zdroja zistenie prekročenia prahovej kapacity ustanovenej pre malý zdroj,
 • vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. 6 vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť a prešetruje podnety podľa § 47 ods. 7,
 • spolupracuje s inšpekciou pri vykonávaní kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 51 a odstupuje im podnety; upozorňuje prevádzkovateľa na porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 1,
 • kontroluje dodržiavanie zákazov podľa § 32,
 • pri zistení porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia:
 • ukladá opatrenia na nápravu,
 • ukladá pokuty,
 • rozhoduje o priestupkoch,
 • rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja podľa § 53 ods. 4 alebo vykonávania osobitnej činnosti podľa § 53 ods. 5.

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenia je možné podať:

 • osobne v podateľni magistrátu na Primaciálnom nám. 1
 • zaslať poštou
 • elektronicky cez ÚPVS

Proces pri podaní žiadosti:

 • Vyplnenú žiadosť s požadovanými prílohami doručíte na Hlavné mesto SR Bratislavu.
 • Na elektronické podanie žiadosti budete potrebovať elektronický občiansky preukaz (e-ID).
 • Podaná žiadosť bude následne posúdená na oddelení životného prostredia a v lehote do 30 dní bude žiadateľovi zaslané stanovisko.
 • V prípade neúplnej žiadosti, alebo v prípade chýbajúcich podkladov bude žiadateľ bezodkladne kontaktovaný o doplnenie.
 • Stanovisko bude následne žiadateľovi zaslané do elektronickej schránky cez ÚPVS alebo doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

Kompetencie hlavného mesta podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

V zmysle nového zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2024, už nie je požadované prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia zasielať hlavnému mestu SR Bratislave oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2024 (podľa údajov z predchádzajúceho roka).

Podľa uvedeného zákona poplatková povinnosť prevádzkovateľom malých zdrojov vyplýva len za podmienok, ak to ustanoví obec vo VZN. Hlavné mesto SR Bratislava pôvodné VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení VZN hl. m. SR Bratislavy č. 1/2016 a č. 6/2018, ktorému skončila platnosť 31.12.2023 zrušuje bez náhrady.

Na základe uvedeného, prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Bratislava podľa § 1 písm. b) zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia od 1. januára 2024 nevzniká poplatková povinnosť.