Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka. Predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

O aké územia ide?

Môžu to byť rôznorodé územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale napríklad aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Kde môžete získať informácie týkajúce sa environmentálnych záťaží?

Riešenie environmentálnych záťaží sa uplatňuje na základe týchto právnych predpisov:

  • Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.