Ochranou prírody a krajiny sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny rozumieme obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny alebo znížiť jej ekologickú stabilitu. Je to aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov a tiež starostlivosť o ekosystémy.
Fotka - detail lúky

Mapa chránených územý v Bratislave

Čo je nové v chránených územiach?