Ochrana prírody a krajiny

Informácie o stave životného prostredia

Dostupné a kvalitné dáta sú základom pre kvalitný život v meste a uvedomelé rozhodovanie. Hlavné mesto preto zabezpečuje a aktualizuje informačný systém všetkých zložiek životného prostredia a informuje verejnosť o stave životného prostredia v Bratislave.

Informácie sú rozdelené do kategórií:

  Voda
  Odpady
  Ovzdušie
Fotografia - Ľudia sediaci na Tyršovom nábreží

Voda

Odpady

Hlavné mesto je zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jeho území, a umožňuje tiež obyvateľom Bratislavy bezplatne odovzdať zložky komunálneho odpadu podľa platného prevádzkového poriadku zberného dvora OLO a.s.

Informácie a tlačivá na kompostovanie odpadov:

Ovzdušie

Poverenou organizáciou na monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia je podľa zákona Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Kvalitu ovzdušia v hlavnom meste sledujú a vyhodnocujú na základe piatich meracích staníc v týchto lokalitách:
  Kamenné námestie
  Trnavské mýto
  Jesényiova
  Mamateyova
  Púchovská
Namerané hodnoty z monitorovacích staníc sú zverejnené a dostupné na webstránke SHMÚ a taktiež na mape web aplikácie dnesdycham.sk.
Výsledky meraní zo svojich troch meracích staníc zverejňuje a vyhodnocuje na web stránke SHMÚ aj rafinéria Slovnaft, a.s. a to konkrétne v lokalite Podunajské Biskupice.
Na základe výsledkov týchto meraní a emisných inventúr za predchádzajúci rok SHMÚ vypracúva správu o kvalite ovzdušia v aglomerácii Bratislava a zverejňuje ju na svojom webe.

Zverejňovanie informácií ohľadom správnych konaní vo veci výrubu – na základe §7 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Mestská časť ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a §69, §82, ods. 3, §47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení platných predpisov, v spojení so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. a na základe Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a čl. 69 bod 2 písm. a) je delegovaná táto pôsobnosť na mestské časti: