Vytvorili sme podmienky na oddelený zber týchto odpadov:

 • Odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly)
 • Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (komunitné kompostovanie, kompostovanie)
 • Objemný odpad
 • Drobný stavebný odpad
 • Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
 • Elektroodpad z domácností
 • Batérie a akumulátory
 • Vyradené lieky
 • Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností

Papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály

žltá nádoba.svg

Žlté kontajnery

Vhadzujte: neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny

Nevhadzujte: znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálie, motorové oleje, farby a pod.), gumu, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, autoplasty, bazény, žalúzie

modrá nádoba.svg

Modré kontajnery

Vhadzujte: čistý papier – noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier (aj skartovaný), poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

Nevhadzujte: viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

zelená nádoba.svg

Zelené kontajnery

Vhadzujte: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti – je potrebné odstrániť kovové uzávery a časti z nich, sklenené črepy

Nevhadzujte: zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, keramiku, obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

(pre sklo sú využívané aj kontajnery typu zvon)

Jednotlivé zložky triedeného odpadu (papier, sklo, plasty zbierané spolu s kovmi a kompozitnými obalmi) možno odovzdať aj na zberných dvoroch.

Informácie o umiestnení kontajnerov na triedený zber poskytuje spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. ([email protected])

Správne triedenie vám môžu uľahčiť aj značky na obaloch. Informujú:

 • z akého materiálu je obal vyrobený,
 • či je obal opakovane použiteľný alebo nie,
 • či je obal zálohovaný,
 • o spôsobe nakladania s obalom.

Pozrite si, čo znamenajú značky na obaloch ↗︎

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad z údržby zelene

Hnedé zberné nádoby a kompostovacie zásobníky

Vhadzujte: kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

Nevhadzujte: odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky

Aké sú povinnosti držiteľa odpadu z údržby zelene?

Predchádza vzniku odpadu individuálnym alebo komunitným kompostovaním. Ak to nie je možné, odpad odovzdá na zbernom dvore alebo na stálom zbernom mieste určenom mestskou časťou na zber odpadu zo záhrad.

V individuálnej bytovej výstavbe je držiteľ odpadu zo zelene povinný zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom zásobníku alebo využívať zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 l, s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Ako sa zapojíte do systému zberu tohto odpadu?

Každá domácnosť, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, Bratislava, vyplnené tlačivo č. 7 „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“ (je možné ju podať aj cez podateľnu magistrátu na Primaciálnom námestí).

Žiadosť nájdete tu ↗︎.

Domácnosti môžu po vzájomnej písomnej dohode využívať kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu spoločne, túto skutočnosť oznámia hlavnému mestu.

Kedy máte nárok na výmenu nádoby?

Nárok na dodanie nového kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby nastáva po uplynutí ich životnosti, najskôr po piatich rokoch.

Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne

Aké sú povinnosti prevádzkovateľa kuchyne ohľadom odpadov?

Je povinný zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, prednostne predchádza vzniku tohto druhu odpadu kompostovaním použitím certifikovaného zariadenia.

Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečí zhromažďovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zberných nádobách na to určených do doby jeho odovzdania na spracovanie oprávnenej osobe, s ktorou ma uzatvorenú zmluvu, pričom má povinnosť túto skutočnosť oznámiť hlavnému mestu do jedného mesiaca odo dňa podpísania zmluvy.

Kde majú byť umiestnené zberné nádoby?

Zberné nádoby majú byť umiestnené v priestoroch prevádzkovateľa kuchyne.

Zoznam oprávnených osôb pre nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom ↗︎

A ako nakladať s jedlými olejmi a tukmi?

Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.

Jedlé oleje a tuky z domácností odovzdá na mieste určenom pre zber jedlých olejov a tukov z domácností alebo priamo oprávnenej osobe.

Zoznam oprávnených osôb pre nakladanie s jedlými olejmi a tukmi ↗︎

Ďalšie odpady

Objemný odpad

ČO?: Nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, podlahová krytina, koberec a iné.

AKO ČASTO?: Mestské časti zabezpečujú zber objemného odpadu dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavením veľkokapacitných kontajnerov.

KDE A KEDY?: Miesta a termín zberu zverejňujú mestské časti na svojich weboch, v tlači, v regionálnej televízii alebo rozhlase. Harmonogram zberu pre jednotlivé ulice je zverejnený na webovej stránke príslušných mestskej časti.

Ďalšie informácie a kontakty jednotlivé mestské časti:

Staré mesto: www.staremesto.sk ↗︎, +421 2 59 246 333

Ružinov: www.ruzinov.sk ↗︎, +421 2 48 284 454 (Kancelária prvého kontaktu), +421 2 48 284 389 (Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb)

Vrakuňa: www.vrakuna.sk ↗︎, +421 2 40 204 824

Podunajské Biskupice: www.biskupice.sk ↗︎, +421 2 40 207 225

Nové Mesto: www.banm.sk ↗︎, +421 2 44 250 189 (EKO-podnik VPS – Zátišie), +421 2 55 423 689 (EKO-podnik VPS – Račianska 28)

Rača: www.raca.sk ↗︎, +421 2 44 889 264

Devínska Nová Ves: www.devinskanovaves.sk ↗︎, +421 2 64 778 692

Devín: www.devin.sk ↗︎, +421 2 60 202 514

Záhorská Bystrica: www.zahorskabystrica.sk ↗︎, +421 2 69 204 916

Rusovce: www.bratislava-rusovce.sk ↗︎, +421 2 68 207 022

Jarovce: www.jarovce.sk ↗︎, +421 2 62 860 010

Čunovo: www.cunovo.eu ↗︎, +421 2 62 850 621

Počas celého roka môže držiteľ objemného odpadu odovzdať tento odpad aj na zbernom dvore za podmienok stanovených prevádzkovateľom zberného dvora.

Drobný stavebný odpad

Ako triediť?

Prostredníctvom zberných dvorov alebo iných zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístku ako podkladu pre určenie poplatku.

Poplatok

Poplatková povinnosť k poplatku za drobné stavebné odpady vzniká v deň, keď fyzická osoba odvezie drobný stavebný odpad do zberného dvora. Náležitosti oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady sú uvedené na tlačive č. 3. Sadzba poplatku je 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Poplatník

Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

Nebezpečný odpad z domácností

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a svojím charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy pri nakladaní s ním.

ČO?: Napríklad chemické prípravky z domácností, oleje a tuky, farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá alebo obaly znečistené týmito zložkami.

AKO?: Je nutné ich zhromažďovať v identifikovateľných (pôvodných obaloch, s pôvodným štítkom alebo iným označením), uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

KDE?: Miestom určeným pre ich zber je:

 • zberný dvor alebo iné zariadenie na zber komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo
 • zberné miesto určené v harmonograme zberu (na webe mesta alebo MČ) v rámci kalendárového zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečovaného hlavným mestom minimálne dvakrát ročne;

Kalendárový zber vykonáva oprávnená osoba pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu, na ktorom držiteľ odpadu odovzdá zbieraný odpad priamo tejto oprávnenej osobe.

Harmonogram zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok ↗︎

Podmienky zberu ↗︎

Elektroodpad z domácností

ČO?: Napríklad spotrebná elektronika, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, svietidlá, svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia na rekreačné a športové účely, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu.

AKO?: Elektroodpad sa odovzdá v celistvosti.

KDE A KOMU?: Odovzdá sa výrobcovi elektrozariadení, organizácii zodpovednosti výrobcov zastupujúcej výrobcu elektrozariadení, na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu elektroodpadu z domácností v jednotlivých mestských častiach, na zbernom dvore alebo v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadení.

Vo všetkých jej mestských častiach funguje bezplatná celoročná služba odvozu zberu veľkých a ťažkých spotrebičov priamo z adresy domácnosti. Zbery spotrebičov, akými sú napríklad chladničky, sporáky či práčky sa konajú približne každú druhú sobotu. Spolu s veľkým spotrebičom vám odvezú aj malé spotrebiče. Objednávku na zber je potrebné vyplniť na www.zberelektroodpadu.sk ↗︎ Službu zabezpečuje ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.

Zoznam zberných miest nefunkčných svetelných zdrojov a svietidiel ↗︎

Dvakrát ročne sa tiež v spolupráci so spoločnosťou ARGUSS konajú zbery nebezpečného odpadu vrátane elektroodpadu, preto sledujte informačné kanály vašej mestskej časti, ktoré o zberoch vopred svojich obyvateľov informujú.

Použité batérie a akumulátory

ČO?: Napríklad gombíkový článok, súprava batérií alebo akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a automobilové batérie a akumulátory, napr. batérie a akumulátory používané pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.

AKO?: Bez narušenia celistvosti.

KDE A KOMU?: Odovzdá sa do zberných nádob určených na zber tohto odpadu zavedených v hlavnom meste výrobcom batérií a akumulátorov, tretej osobe, organizácii zodpovednosti výrobcov, na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, na zbernom dvore alebo distribútorovi batérií a akumulátorov v rámci spätného zberu.

Viac informácií: www.triedenieodpadu.sk ↗︎ www.malebaterky.sk ↗︎

Vyradené lieky

ČO?: Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné pomôcky.

KDE?: Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu odovzdá verejnej lekárni v súlade s ustanovením § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štítky na kontajneroch OLO

Dokumenty