Vytvorili sme podmienky na oddelený zber týchto odpadov:

  Odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly)
  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (komunitné kompostovanie, kompostovanie)
  Objemný odpad
  Drobný stavebný odpad
  Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
  Elektroodpad z domácností
  Batérie a akumulátory
  Vyradené lieky
  Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností

Papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály

žltá nádoba.svg

Žlté kontajnery

Vhadzujte: neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny
Nevhadzujte: znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálie, motorové oleje, farby a pod.), gumu, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, autoplasty, bazény, žalúzie
modrá nádoba.svg

Modré kontajnery

Vhadzujte: čistý papier – noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier (aj skartovaný), poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky
Nevhadzujte: viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy
zelená nádoba.svg

Zelené kontajnery

Vhadzujte: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti – je potrebné odstrániť kovové uzávery a časti z nich, sklenené črepy
Nevhadzujte: zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, keramiku, obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule
(pre sklo sú využívané aj kontajnery typu zvon)
Jednotlivé zložky triedeného odpadu (papier, sklo, plasty zbierané spolu s kovmi a kompozitnými obalmi) možno odovzdať aj na zberných dvoroch.
Informácie o umiestnení kontajnerov na triedený zber poskytuje spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (zakazka@olo.sk)

Správne triedenie vám môžu uľahčiť aj značky na obaloch. Informujú:

  z akého materiálu je obal vyrobený,
  či je obal opakovane použiteľný alebo nie,
  či je obal zálohovaný,
  o spôsobe nakladania s obalom.

Biologicky rozložiteľný odpad

Ďalšie odpady