OZNAM

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) oznamuje zákazníkom a verejnosti, že od 26.5. – 28.6.2024 bude v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) prebiehať technologická odstávka.

Pár faktov o nakladaní s komunálnym odpadom

Zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu zabezpečuje akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 je 39,66%

Triedený zber odpadov na Slovensku nie je jednotný. Bežne sa stretávame až so šiestimi rôznymi variáciami. V Bratislave sa pre triedený zber využíva tzv. trojkombinácia, pri ktorej sa do žltých nádob pri bytovkách a vriec v rodinných domoch spoločne zbierajú PLASTY, KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ KARTÓNY a samostatne sa zbiera sklo a papier.

PAPIER sa v bytovkách zberá do modrých zberných nádob a v rodinných domoch do 120 litrových modrých vriec.

SKLO sa zberá do zelených zberných nádob. Od roku 2020 sa zaviedol zber v rodinných domoch formou tzv. door to door systémom, pričom žlté a modré kontajnery boli nahradené vrecami. V súčasnosti sú do tohto systému zapojené všetky mestské časti Bratislavy. Viacero analýz triedených zložiek odpadu v hlavnom meste potvrdilo skutočnosť, že vrecový zber je podstatne menej znečistený, ako zber kontajnerový. Zároveň zrušením zberných hniezd, pri ktorých sa odpad hromadil a vytriedené suroviny boli znečistené a veľmi často nesprávne roztriedené, sme získali čistejšie verejné priestranstvá a prispeli sme tak k zlepšeniu životného prostredia v meste.

Mesto Bratislava získalo v roku 2021 do svojej správy najmodernejšiu optickú dotrieďovaciu linku na Slovensku. Získanie triediacej linky zapadá do celkovej stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi mesta pre roky 2021-2026, pretože Bratislava má ambíciu v krátkodobom horizonte zvýšiť mieru triedenia a hlavne recyklácie vytriedených plastov na 45 %, čo je o približne 10-15 % viac ako v súčasnosti. Tento krok a táto zmena je významná nielen pre Bratislavu ako mesto, ale aj pre životné prostredie. Dôkladnejším triedením odpadu pre recykláciu pred jeho energetickým zhodnotením šetríme primárne fosílne zdroje a naše lesy, čo má priamy vplyv na dekarbonizáciu a elimináciu klimatických zmien. Obyvatelia v bytovkách triedia KUCHYNSKÝ ODPAD do kompostovateľného vrecka, ktoré po naplnení zauzlia a vynesú ho do hnedej 240 litrovej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia v rodinných domoch triedia KUCHYNSKÝ ODPAD do kompostovateľného vrecka, ktoré po naplnení zauzlia a vynesú ho do hnedej 20 litrovej hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Kuchynský bioodpad je vyvážaný celoročne.

ZÁHRADNÝ ODPAD sa zberá v rodinných domoch do 240 litrových hnedých nádob a je vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz. Hlavné mesto Bratislava je špecifické aj tým, že sa v ňom nachádza jedno z dvoch Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) na Slovensku. Účelom ZEVO Bratislava je termické zneškodnenie nerecyklovateľného odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou tepla a elektriny. Aktuálne pripravujeme projekt modernizácie a ekologizácie ZEVO, ktorého cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy. Hoci Bratislava patrí dlhodobo k mestám s najnižšou mierou skládkovania, po modernizácii už nevznikne žiadna potreba ukladania komunálneho odpadu na skládku, čím bude zásadným spôsobom naplnený jeden zo strategických cieľov v oblasti odpadového hospodárstva zameraného na cirkulárnu ekonomiku. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré chceme dodávať aj do bratislavských domácností.

Okrem spoločnosti OLO, a.s. na území mesta Bratislava sú oprávnené nakladať s odpadmi aj spoločnosti vedené v zozname oprávnených na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy podľa §81 ods.13 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam osôb oprávnených na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy podľa §81 ods.13 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty