Zberné nádoby

Na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu sú v systéme zberu štandardizované zberné plastové nádoby čiernej farby s objemom 120 l a 240 l a kontajner z pozinkovaného plechu alebo plastový kontajner čiernej farby s objemom 1 100 l.

Počet a typ zberných nádob, interval odvozu pre zmesový komunálny odpad sa určuje na základe evidovaného počtu osôb a podľa skutočnej produkcie odpadu.

Náklady na zbernú nádobu/kontajner sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré znáša spoločnosť OLO a.s.

Podzemné a polopodzemné kontajnery

Správca nehnuteľnosti môže požiadať hlavné mesto o súhlas na použitie podzemného alebo polopodzemného kontajnera s objemom 3 m3 a 5 m3, pri splnení podmienok uvedených v § 11 ods. 2 VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení VZN č. 11/2021.

Budovanie stanovišťa pre podzemné a polopodzemné kontajnery je na náklady správcu nehnuteľnosti.

Pre bytový dom a ostatné budovy na bývanie sa stanovuje jeden podzemný alebo polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 a intervalom odvozu minimálne jedenkrát za týždeň pre 200 až 240 osôb. Nad uvedený počet osôb sa interval odvozu, prípadne počet podzemných kontajnerov upraví ekvivalentne, pričom je možné použiť aj podzemný kontajner s objemom 3 m3 s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň pre 120 až 140 osôb.

Lisovací kontajner

Hlavné mesto umožní použitie lisovacieho kontajnera, ak správca nehnuteľnosti splní nasledovné podmienky:

 • zabezpečí si na vlastné náklady lisovací kontajner; typ lisovacieho kontajnera musí zodpovedať zvozovej technike oprávnenej osoby,
 • poskytne vhodný priestor, ktorý je v jeho užívaní alebo v správe, pre umiestnenie lisovacieho kontajnera a manipuláciu s ním,
 • zabezpečí prívod elektriny 400 V k stanovišťu lisovacieho kontajnera,
 • zmesový komunálny odpad bude zhodnotený v spaľovni na území hlavného mesta.

Hlavné mesto posúdi splnenie uvedených podmienok a svoje stanovisko k použitiu lisovacieho kontajnera oznámi žiadateľovi do 45 dní od doručenia žiadosti.

Pred vydaním stanoviska hlavné mesto požiada príslušnú mestskú časť o vyjadrenie k použitiu lisovacieho kontajnera.

Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z lisovacieho kontajnera vykonáva spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Interval odvozu je minimálne 1x za týždeň bez ohľadu na veľkosť a naplnenosť lisovacieho kontajnera.

O použitie lisovacieho kontajnera môže požiadať správca týchto nebytových budov a ostatných budov na bývanie:

 • hotely, motely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,
 • budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,
 • budovy pre obchod a služby,
 • dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá,
 • priemyselné budovy a sklady,
 • budovy na verejnú zábavu,
 • budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
 • nemocnice, zdravotnícke zariadenia a sociálne zariadenia,
 • kryté budovy pre šport,
 • ostatné nebytové budovy, napr. nápravné zariadenia alebo kasárne,
 • ostatné budovy na bývanie, napr. detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.
 • Lisovací kontajner nemožno použiť pre bytové domy, na sídlisku, na verejných priestranstvách bez súhlasu vlastníka, správcu pozemku.

Dočisťovanie stanovíšť kontajnerov

Odstránenie znečistenia stanovišťa pôvodcami komunálnych odpadov – vlastníkmi alebo užívateľmi bytových domov je povinný zabezpečiť správca, resp. spoločenstvo bytového domu. Pôvodcovia komunálnych odpadov sú povinní ukladať komunálne odpady do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával.

Správca bytového domu môže pre obyvateľov zabezpečiť za poplatok odstránenie objemného odpadu službou OLO TAXI. Informáciu o službe nájdete na stránke OLO ↗︎.

Zberné miesta odpadu

Niektoré mestské časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta, na ktorých môžu bezplatne odovzdať zložky komunálnych odpadov podľa osobitných podmienok zberných miest.

Ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa,Nové Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Stará Ivanská cesta 2

Centrálny zberný dvor pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov Bratislavy.

Pondelok - Sobota: 8:00 – 18:00

Bezplatne sa odoberá nasledovný odpad od obyvateľov Bratislavy:

 • Objemný odpad – obmedzenie množstva – na domácnosť 1 auto s objemom do 3,5 tony za rok
 • Biologicky rozložiteľný odpad bez obmedzenia množstva
 • Kovy (predovšetkým železný šrot) - bez obmedzenia množstva
 • Papier a lepenka a plasty – bez obmedzenia množstva
 • Sklo - bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu
 • Elektroodpad z domácností - bez obmedzenia množstva; chladničky len v kompletnom stave – s motorom a kompresorom
 • Svetelné zdroje bez obmedzenia množstva
 • Batérie a akumulátory bez obmedzenia množstva
 • Drevo bez obmedzenia množstva
 • Odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) - bez obmedzenia množstva (farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)

Spoplatnené zložky komunálneho odpadu, ktoré je návštevník oprávnený na zberný dvor uložiť:

 • Drobný stavebný odpad – 0,078 EUR/kg

Zodpovedná osoba za prevádzku – Peter Šplháček Tel.: +421 2 50 110 642 E-mail: [email protected]

Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta

Areál A-Z STAV s.r.o. na Lieskovskej ceste.

Množstvo odovzdaného odpadu: 300 kg/domácnosť/rok.

Pondelok - Piatok: 7:00 – 16:00 Sobota: 7:00 – 12:00

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať:

 • Drobný stavebný odpad - nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata)
 • Objemný odpad (nábytok, sedačky, koberce a pod.)
 • Papier, plasty, sklo

Zber a likvidácia odpadu nad stanovený limit bude spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka osobe odovzdávajúci odpad.

Biologicky rozložiteľný odpad je možné uložiť do veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v areáli miestneho úradu na Žiackej ul. č. 2 v pracovných dňoch počas otváracích hodín miestneho úradu.

Vrakuňa, Majerská, na konci ulice mimo zastavaného územia

V zariadení na zber odpadov môžu odovzdať odpad zadarmo fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorých domácnosť platí poplatok za komunálne odpady, a ktoré sú zároveň vlastníkmi alebo nájomcami nehnuteľností v katastrálnom území Vrakuňa.

Prevádzkový čas zariadenia: Pondelok - piatok: 8:00 – 16:00 Sobota: 8:00 - 12:00

V zariadení na zber odpadu je možné odovzdať a zhromažďovať tieto druhy odpadov:

 • biologicky rozložiteľný odpad (BRO) - konáre a lístie zo záhrad, drevo, napr. palety, kmene stromov (okrem nábytku)
 • sklo, papier, plasty
 • oblečenie, textil a knihy
 • drobný elektroodpad - jedlé oleje a tuky

Pre uloženie triedených zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plast a kov) sú v MČ Vrakuňa zriadené nasledovné zberné hniezda:

 • ul. Rebarborová (roh cintorína Ružinov a Rebarborovej 51)
 • ul. Malodunajská 7
 • ul. Arménska (vedľa trafostanice)
 • ul. Šípová (oproti byt. domu Šípová 2/A)
 • ul. Majerská (roh Majerskej a Borovicovej)
 • ul. Orchideová (roh Orchideovej a Orgovánovej)

Nové Mesto

Je určený pre obyvateľov MČ Nové Mesto, potrebné preukázanie sa občianskym preukazom.

EKO – podnik VPS, Stredisko zelene, Račianska 28 (+421 2 55 423 689) Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00

Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene - 1 m³/osoba a mesiac.

Vajnory, Zberný dvor, Pri pastierni

Zberný dvor je určený obyvateľom MČ Bratislava – Vajnory.

Otváracia doba zberného dvora je spravidla od 10. marca do 10. novembra (predĺženie fungovania zberného dvora do konca novembra). Piatok: 14:00 - 16:00. Sobota: 8:00 - 16:00 (obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30)

Na zbernom dvore možno odovzdať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene.

Objemný a drobný stavebný odpad podľa harmonogramu umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov.

Rača, pri Šajbách

Je určený obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom v mestských častiach Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory.

Zberný dvor je v prevádzke od 15.04. bežného roku do 30.11. bežného roku s prevádzkovou dobou pre verejnosť: Utorok: 11:00 – 18:00 Štvrtok: 11:00 – 18:00 Sobota: 08:00 – 15:00

Druhy odpadov, ktoré je možné bez úhrady odovzdať:

 • Papier a lepenka
 • Sklo
 • Jedlé oleje a tuky
 • Plasty
 • Biologicky rozložiteľný odpad – obmedzenie množstva max. 3 vrecia osoba/týždeň – odpad len rastlinného pôvodu
 • Objemný odpad – obmedzenie množstva max. 150 kg osoba/rok

Drobné stavebné odpady, ktoré je možné odovzdať na zberný dvor za sadzbu poplatku na základe VZN č. 14/2016:

 • Drobný stavebný odpad – dlažba, obklad, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, tehly, keramika. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb.

Zodpovedná osoba za prevádzku – Peter Šplháček Tel.: +421 2 50 110 642 E-mail: [email protected]

Devínska Nová Ves, M. Pišúta č. 3

Pondelok: 8:00 – 15:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00) Utorok: 8:00 – 15:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00) Streda: 8:00 – 17:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00) Štvrtok: 8:00 – 15:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00) Piatok: 8:00 – 15:00 (obedná pauza: 11:00 – 12:00) Sobota: 8:00 – 13:00 Nedeľa: Zatvorené

Odovzdať je možné tieto materiály:

 • papier a lepenka,
 • sklo,
 • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,
 • jedlé oleje a tuky,
 • batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35,
 • drevo,
 • plasty,
 • biologicky rozložiteľné odpady,
 • iné biologicky rozložiteľné odpady,
 • odpad z čistenia ulíc,
 • objemný odpad,
 • drobný stavebný odpad

Tel: +421 24 778 692

Devín, zberné miesto Kozičova 24

marec – november: Sobota: 9:00 – 13:00

Odovzdať je možné biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene.

Záhorská Bystrica, Čsl. Tankistov 2/D

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti. Pondelok – Piatok: 8:00 – 15:00 Sobota: 8:00 – 12:00

Odovzdať je možné komunálny odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.

Na zbernom dvore vykupujú od všetkých pôvodcov odpadov:

 • železo
 • kovový šrot a farebné kovy
 • elektrospotrebiče
 • autobatérie
 • papier

Petržalka, ul. Ondreja Štefanka, areál miestneho podniku verejnoprospešných služieb

Je určený obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti. Pondelok - Zatvorené Utorok - 10:00 – 18:00 Streda - 8:00 – 16:00 Štvrtok - 10:00 – 18:00 Piatok - 8:00 – 16:00 Sobota - 7:00 – 13:00

Obedňajšia prestávka Pondelok – Piatok: 12:30 - 13:00 Sobota: 11:00 - 11:30

Odber odpadu od občanov: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:40 Nedeľa a sviatky - zatvorené

Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 350 kg / rok na jednu domácnosť. Elektroodpad z domácnosti , papier, plasty , sklo a kovy – množstvo bez obmedzenia.

Odovzdať je možné:

 • Drobný stavebný odpad - je odpad z bežných udržiavacích prác, ktoré sú zabezpečované fyzickou osobou , na ktoré podľa zákona sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. Len tehly, kúsky betónu, obkladačky, dlažba, murivo, nesmú obsahovať papier, plasty, drevo. Nepatrí sem : azbest , podlahová krytina.
 • Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, sedacie súpravy, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a dosky do 2 metrov dĺžky a 0,5 metra šírky.
 • Biologicky rozložiteľný odpad – lístie, tráva, konáre narezané do dĺžky 1 metra. Maximálne množstvo pre dovoz do zberného dvora je do 1 m3/ rok na jednu domácnosť (po preukázaní vzťahu – trvalý pobyt, list vlastníctva).
 • Papier a lepenka – musia byť suché a vhodné na recykláciu, nesmú byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (ropné látky, chemikálie, potraviny a pod.).
 • Sklo – tabuľové číre sklo, sklo bez drôtov, vypláchnuté sklenené fľaše nesmú byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií a farieb. Nepatria sem zrkadlá, plexisklo, auto sklo, sklobetónové tvárnice.
 • Plasty – nápojové fľaše z polyetyléntereftalátu (PET), fólie z polyetylénu (LD-PE), tvrdený plast, napr. hračky, záhradný nábytok – stoličky, stôl. PET fľaše nesmú byť znečistené rastlinnými, minerálnymi ani kuchynskými olejmi. Nepatrí sem polystyrén, plastové okná, sklolaminát.
 • Batérie a akumulátory - obaly olovených akumulátorov a niklovo-kadmiových batérií patriacich do kategórie nebezpečných nesmú byť poškodené. Alkalické batérie, ktoré nepatria do kategórie nebezpečných budú zbierané v špeciálnych plastových boxoch.
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - ortuťové žiarivky a výbojky nesmú byť poškodené, budú v Zariadení na zber odpadov umiestňované do špeciálneho oceľového kontajnera (boxu) umiestneného v Ekosklade.
 • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - zariadenia nesmú byť poškodené alebo rozobraté, skladovanie je zabezpečené v Ekosklade.
 • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), musia byť kompletné s motorom a kompresorom skladovanie zabezpečené v Ekosklade.
 • Jedlé oleje tuky - odpadové jedlé oleje z domácnosti je potrebné odovzdávať v nepoškodených fľašiach alebo iných pevných obaloch. Nádoby musia byť uzatvorené a uložené uzáverom hore.
 • Zmiešané kovy - nesmú byť znečistené murivom ani inými škodlivinami sú uskladňované v kontajneroch.
 • Máme vyhradený priestor na zber a prípravu chovateľských potrieb napr. (klietky, akvária, vôdzky) na opätovné použitie pre občanov zdarma, ktoré si môžu odobrať každý posledný utorok v mesiaci.

Rusovce, Vývojová ul. (za železničným priecestím)

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

december, január, február: Sobota: 9:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

marec, apríl: Utorok: 15:00 – 18:00 Štvrtok: 15:00 – 18:00 Sobota: 9:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

máj - september: Utorok: 16:00 – 20:00 Štvrtok: 16:00 – 20:00 Sobota: 9:00 – 12:00, 15:00 – 20:00

október, november: Utorok: 15:00 – 18:00 Štvrtok: 15:00 – 18:00 Sobota: 9:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

Odovzdať je možné:

 • objemný odpad v množstve 200 kg/osoba a rok (odpad väčších rozmerov len rozobratý alebo spílený)
 • číre sklo – fľaše, zaváraninové poháre, tabuľové sklo
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene
 • stavebný odpad

Tel: +421 2 68 207 022 E-mail: [email protected]

Jarovce, Zberné miesto „ŠTUDIENAC“, Trnková

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

Utorok: 15:00 - 17:00 Sobota: 8:00 – 12.00, 13:00 - 16:00

Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá:

 • drobný stavebný odpad,
 • papier,
 • sklo,
 • plasty,
 • odpad z údržby zelene a drevo.

Tel: +421 2 62 860 010

Čunovo, Zberné miesto, Na hrádzi

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

V termíne od 1.11.2019 do 1.3.2020 bude stojisko kontajnerov na ul. Na hrádzi otvorené nasledovne: Piatok: 14:00 - 17:00 Sobota: 8:00 - 13:00

Odovzdať možno:

 • komunálny odpad,
 • drobný stavebný odpad,
 • tabuľové sklo,
 • odpad z údržby zelene
 • a použité oleje z domácnosti.