Odpady

Zmesový odpad

Zberné nádoby

Na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu sú v systéme zberu štandardizované zberné plastové nádoby čiernej farby s objemom 120 l a 240 l a kontajner z pozinkovaného plechu alebo plastový kontajner čiernej farby s objemom 1 100 l.
Počet a typ zberných nádob, interval odvozu pre zmesový komunálny odpad sa určuje na základe evidovaného počtu osôb a podľa skutočnej produkcie odpadu.
Náklady na zbernú nádobu/kontajner sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré znáša spoločnosť OLO a.s.

Dočisťovanie stanovíšť kontajnerov

Odstránenie znečistenia stanovišťa pôvodcami komunálnych odpadov – vlastníkmi alebo užívateľmi bytových domov je povinný zabezpečiť správca, resp. spoločenstvo bytového domu. Pôvodcovia komunálnych odpadov sú povinní ukladať komunálne odpady do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával.
Správca bytového domu môže pre obyvateľov zabezpečiť za poplatok odstránenie objemného odpadu službou OLO TAXI. Informáciu o službe nájdete na stránke OLO.

Zberné miesta odpadu

Niektoré mestské časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta, na ktorých môžu bezplatne odovzdať zložky komunálnych odpadov podľa osobitných podmienok zberných miest.
Ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa,Nové Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo.