Pod pojmom nelegálne skládky rozumieme odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch. Tieto skládky vznikajú nedisciplinovanosťou občanov v spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

Odstrániť nezákonne uložený odpad vychádza z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z., § 15, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo je povinnosťou podľa tohto zákona?

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len "nezákonné umiestnenie odpadu") môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.

Nájdenie nezákonne uloženého odpadu je však stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby.

Protiprávnym preto, lebo táto neznáma osoba (pôvodca) spáchala priestupok uvedený v § 115 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch tým, že uložila alebo ponechala odpad na inom mieste, než na mieste určenom obcou [§ 13 písm. a)]. Za priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do 1 500 eur.

Po doručení oznámenia na Okresný úrad Bratislava (ďalej len „OÚ BA“), je povinný začať správne konanie vo veci. V prípade, že sa nezákonným uložením odpadu spôsobila vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266,- eur, ide o spáchanie trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z.z. trestný zákon, konkrétne podľa § 300 až 302 Trestného zákona.

V takomto prípade OÚ BA nezačne správne konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.

Čo ak sa na základe správneho konania nepodarí nájsť „pôvodcu odpadu“?

OÚ BA vydá rozhodnutie o povinnej osobe, ktorá musí nezákonne uložený odpad odstrániť. Ak sa jedná o komunálny a drobný stavebný odpad, túto povinnosť má obec. Povinnosť je rozdelená medzi hlavné mesto a mestské časti Bratislavy, prerozdelenie kompetencií je zakotvené v Štatúte Hlavného mesta SR Bratislavy.

Rozdelenie zodpovednosti je nasledovné:

  • Ak sa nezákonne uložený odpad nachádza na nehnuteľnosti vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy, odpad musí odstrániť Hlavné mesto SR Bratislavy.
  • Ak sa nezákonne uložený odpad nachádza na nehnuteľnosti vo vlastníctve, alebo v správe mestskej časti Bratislavy, alebo vo vlastníctve inej tretej osoby, povinnosť odstrániť ju má príslušná mestská časť, v ktorej sa znečistenie nachádza. To všetko platí za predpokladu, že sa v správnom konaní nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu.

Ako nahlásite nelegálnu skládku?

Občania môžu nahlásiť odpad umiestnený v rozpore so zákonom o odpadoch:

  • písomne na: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava alebo Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
  • elektronicky e-mailom na adresu [email protected],
  • alebo prostredníctvom portálu www.odkazprestarostu.sk ↗︎.

Druhy odpadov

V prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sú odpady zaraďované do skupín, podskupín a druhov odpadov.

Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom. Skupina „20-Komunálne odpady“ obsahuje 40 druhov odpadov.