Hlavné Mesto SR Bratislava v marci 2021 schválilo Stratégiu pre nakladanie s komunálnymi odpadmi ↗︎ s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo. Ciele a opatrenia v odpadovom hospodárstve si mesto nastavilo pre obdobie 2021 - 2026.

Mapa cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna mapa Bratislavy, ktorá ponúka nielen obyvateľom, ale i návštevníkom Bratislavy miesta, ktoré Vám pomáhajú tvoriť menej odpadu. Mapa vznikla vďaka spolupráci Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, o.z. a Punkt, o.z.

Jednotlivé body sú zoradené podľa mestských okresov.

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

Mestské reuse centrum sa rozkladá na ploche 1 200 m2 a je miestom, kde dostávajú na jednej strane nepotrebné, no na druhej strane zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. Takéto veci sa nachádzajú aj v domácnostiach Bratislavy a často končia v nádobách na komunálny odpad, aj keď by nemuseli.

KOLO slúži ľuďom ako nástroj predchádzania vzniku odpadov v duchu hesla „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“. Je to miesto, kde si každý môže nájsť to, čo práve potrebuje a kde každý môže odovzdať prebytok predmetov z domácnosti a naložiť tak s nimi zmysluplne a ekologicky. Je to tiež priestor, kde sa budú dať predmety opraviť, a tým sa predĺži ich život.

Súčasťou KOLO je aj HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia. Spolupracujeme tiež s neziskovým sektorom a organizáciami pomáhajúcimi sociálne slabším a znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Všetky vyzbierané peniaze evidujeme ako príspevky do verejnej zbierky a ďalej ich použijeme na jej účel – na ochranu a tvorbu životného prostredia – čím podporíme environmentálne projekty v hlavnom meste.

Viac informácií ↗︎