Odpady

Spracovanie odpadu

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO)

Zmesový odpad z čiernych nádob od Bratislavčanov a Bratislavčaniek je energeticky zhodnocovaný v ZEVO OLO, ktoré je prevádzkované ako zariadenie na využitie odpadu činnosťou R1 – najmä ako palivo a na získavanie energie.
Účelom technologických zariadení na energetické spracovanie odpadu OLO je termické zneškodnenie (spálenie) odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s výrobou tepla a elektriny.
Zariadenia tiež znižujú objem ukladaných odpadov, odstraňujú biologickú aktivitu odpadu a znižujú obsah organického uhlíka vo zvyškoch ukladaných na skládku.

Principiálne je technológia zaradení na energetické spracovanie odpadu OLO rozdelená do štyroch častí:

  spaľovanie
  získavanie energie
  čistenie spalín
  nakladanie so vzniknutými odpadmi
Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu technológie zariadenia energetické spracovanie odpadu – ohrev primárneho spaľovacieho vzduchu, ohrev a termické odplynenie napájacej vody, vykurovanie areálu zariadenia energetické spracovanie odpadu a zvyšok sa použije na výrobu elektriny. Ročne sa vyrobí priemerne 44 000 MWh a do siete dodá 33 000 MWh elektriny.
Výsledkom energetického využívania odpadov po plánovanej modernizácii zariadenia energetické spracovanie odpadu OLO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla s maximalizáciou využitia odpadového tepla.
Uvažuje sa o zabezpečení približne 30 % celkovej potreby tepla SCZT (cca 225 000 MWh), čo by znamenalo plnú náhradu fosílnych palív (zemný plyn) a výraznú úsporu emisií CO2 oproti súčasnej podobe výroby tepla.

Triediaca linka

Vytriedené odpady z modrých a žltých zberných nádob ďalej putujú na triediacu linku, kde sa materiály dotrieďujú, lisujú a ďalej odovzdávajú na spracovanie - recykláciu.
Automatizované pracovisko komplexnej separačnej linky najmä pre vytriedenú zložku komunálneho odpadu, teda plasty a papier, sa nachádza v areáli existujúceho dotrieďovacieho závodu pri zariadení na energetické spracovanie odpadu OLO vo Vlčom hrdle.
Ide o zariadenie BAT (Best Available Technique), v súčasnosti najúčinnejší a najpokročilejší stupeň vývoja použitých technológií a spôsobov ich prevádzkovania, ktoré sú vyvinuté v odvetví likvidácie, spracovania a recyklácie odpadov. Za ekonomicky a technicky prijateľných podmienok s ohľadom na náklady a prínosy, a zároveň sú najúčinnejšie v dosahovaní najvyššieho možného stupňa ochrany životného prostredia ako celku.
Automatizovaná triediaca linka slúži na triedenie a lisovanie najmä plastového komunálneho odpadu a samostatné triedenie a lisovanie papierového odpadu.
Dotrieďovanie jednotlivých zložiek prebieha na báze triedenia podľa farieb a na báze zloženia materiálu.

Budovanie mestskej kompostárne

Cieľom mesta Bratislava je, aby biologicky rozložiteľné odpady (záhradný a kuchynský) boli spracované vo vlastnom zariadení a kompost zo zariadenia bol využívaný na území mesta. Preto hlavné mesto v spolupráci s OLO pracuje na vybudovaní vlastného zariadenia – ZAZO.
Mestská spoločnosť OLO plánuje v katastrálnom území Podunajské Biskupice (hon Vekňa) vybudovanie Zariadenia na aeróbne zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) - priemyselná kompostáreň – ZAZO Bratislava.
V krajinách EÚ sa v súčasnosti medzi odborníkmi vedie veľká diskusia o organizácii odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Všetok biologicky rozložiteľný odpad nekontaminovaný cudzorodými látkami a inými nevhodnými prísadami by sa mal prednostne používať na výrobu kompostu alebo by mal byť najskôr podrobený takzvanej anaeróbnej digescii na získanie bioplynu a potom kompostovaný.
Plánovaná kapacita kompostárne predstavuje 48 500 ton najmä záhradného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ročne. Na rozdiel od iných bežných kompostární na Slovensku bol návrh tej bratislavskej pripravovaný so zohľadnením maximálnej eliminácie prachových aj zápachových častíc, ktoré sú spravidla spojené s nevôľou obyvateľov žijúcich v blízkosti podobných zariadení.
  Prvá, intenzívna fáza kompostovania, a v prípade kuchynského odpadu aj jeho hygienizácia, bude preto v rámci ZAZO Bratislava prebiehať v uzavretej hale s odvedením procesného vzduchu do pračky a biofiltra, ktoré zabezpečia viazanie prachových častíc a zápachových emisií na úrovni minimálne 95% (preukázateľne monitorované).
  Automatizovaný proces prevzdušňovania s elimináciou nežiadúcich výluhov či filtrátov bude použitý aj na sekundárnej dozrievacej ploche.
ZAZO Bratislava sa, veríme, stane integrálnou súčasťou cirkulárnej ekonomiky a každá environmentálne zmýšľajúca domácnosť aktívne zapojená do zberu BRO bude odmenená kvalitným substrátom.
Na zhodnocovanie bioodpadov sa zatiaľ využívajú externí odberatelia. Pre záhradný bioodpad je to kompostáreň v Pezinku a pre kuchynský odpad je to bioplynová stanica v Bošanoch.