Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO)

Zmesový odpad z čiernych nádob od Bratislavčanov a Bratislavčaniek je energeticky zhodnocovaný v ZEVO OLO, ktoré je prevádzkované ako zariadenie na využitie odpadu činnosťou R1 – najmä ako palivo a na získavanie energie.

Účelom technologických zariadení na energetické spracovanie odpadu OLO je termické zneškodnenie (spálenie) odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s výrobou tepla a elektriny.

Zariadenia tiež znižujú objem ukladaných odpadov, odstraňujú biologickú aktivitu odpadu a znižujú obsah organického uhlíka vo zvyškoch ukladaných na skládku.

Principiálne je technológia zaradení na energetické spracovanie odpadu OLO rozdelená do štyroch častí:

  • spaľovanie
  • získavanie energie
  • čistenie spalín
  • nakladanie so vzniknutými odpadmi

Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu technológie zariadenia energetické spracovanie odpadu – ohrev primárneho spaľovacieho vzduchu, ohrev a termické odplynenie napájacej vody, vykurovanie areálu zariadenia energetické spracovanie odpadu a zvyšok sa použije na výrobu elektriny. Ročne sa vyrobí priemerne 44 000 MWh a do siete dodá 33 000 MWh elektriny.

Výsledkom energetického využívania odpadov po plánovanej modernizácii zariadenia energetické spracovanie odpadu OLO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla s maximalizáciou využitia odpadového tepla.

Uvažuje sa o zabezpečení približne 30 % celkovej potreby tepla SCZT (cca 225 000 MWh), čo by znamenalo plnú náhradu fosílnych palív (zemný plyn) a výraznú úsporu emisií CO2 oproti súčasnej podobe výroby tepla.

Triediaca linka

Vytriedené odpady z modrých a žltých zberných nádob ďalej putujú na triediacu linku, kde sa materiály dotrieďujú, lisujú a ďalej odovzdávajú na spracovanie - recykláciu.

Automatizované pracovisko komplexnej separačnej linky najmä pre vytriedenú zložku komunálneho odpadu, teda plasty a papier, sa nachádza v areáli existujúceho dotrieďovacieho závodu pri zariadení na energetické spracovanie odpadu OLO vo Vlčom hrdle.

Ide o zariadenie BAT (Best Available Technique), v súčasnosti najúčinnejší a najpokročilejší stupeň vývoja použitých technológií a spôsobov ich prevádzkovania, ktoré sú vyvinuté v odvetví likvidácie, spracovania a recyklácie odpadov. Za ekonomicky a technicky prijateľných podmienok s ohľadom na náklady a prínosy, a zároveň sú najúčinnejšie v dosahovaní najvyššieho možného stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

Automatizovaná triediaca linka slúži na triedenie a lisovanie najmä plastového komunálneho odpadu a samostatné triedenie a lisovanie papierového odpadu.

Dotrieďovanie jednotlivých zložiek prebieha na báze triedenia podľa farieb a na báze zloženia materiálu.

Budovanie mestskej kompostárne

Cieľom mesta Bratislava je, aby biologicky rozložiteľné odpady (záhradný a kuchynský) boli spracované vo vlastnom zariadení a kompost zo zariadenia bol využívaný na území mesta. Preto hlavné mesto v spolupráci s OLO pracuje na vybudovaní vlastného zariadenia – ZAZO.

Mestská spoločnosť OLO plánuje v katastrálnom území Podunajské Biskupice (hon Vekňa) vybudovanie Zariadenia na aeróbne zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) - priemyselná kompostáreň – ZAZO Bratislava.

V krajinách EÚ sa v súčasnosti medzi odborníkmi vedie veľká diskusia o organizácii odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Všetok biologicky rozložiteľný odpad nekontaminovaný cudzorodými látkami a inými nevhodnými prísadami by sa mal prednostne používať na výrobu kompostu alebo by mal byť najskôr podrobený takzvanej anaeróbnej digescii na získanie bioplynu a potom kompostovaný.

Plánovaná kapacita kompostárne predstavuje 48 500 ton najmä záhradného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ročne. Na rozdiel od iných bežných kompostární na Slovensku bol návrh tej bratislavskej pripravovaný so zohľadnením maximálnej eliminácie prachových aj zápachových častíc, ktoré sú spravidla spojené s nevôľou obyvateľov žijúcich v blízkosti podobných zariadení.

  • Prvá, intenzívna fáza kompostovania, a v prípade kuchynského odpadu aj jeho hygienizácia, bude preto v rámci ZAZO Bratislava prebiehať v uzavretej hale s odvedením procesného vzduchu do pračky a biofiltra, ktoré zabezpečia viazanie prachových častíc a zápachových emisií na úrovni minimálne 95% (preukázateľne monitorované).
  • Automatizovaný proces prevzdušňovania s elimináciou nežiadúcich výluhov či filtrátov bude použitý aj na sekundárnej dozrievacej ploche.

ZAZO Bratislava sa, veríme, stane integrálnou súčasťou cirkulárnej ekonomiky a každá environmentálne zmýšľajúca domácnosť aktívne zapojená do zberu BRO bude odmenená kvalitným substrátom.

Na zhodnocovanie bioodpadov sa zatiaľ využívajú externí odberatelia. Pre záhradný bioodpad je to kompostáreň v Pezinku a pre kuchynský odpad je to bioplynová stanica v Bošanoch.