Odpady

Kontajnerové stanovištia

Zberné nádoby na odpad sú nevyhnutné pre každý bytový dom. Kvôli svojej veľkosti a polohe v blízkosti budov tvoria významnú časť verejného priestoru, ktorá ovplyvňuje kvalitu okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sústrediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového stanovišťa. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám môže aj skrášliť okolie doplnením zelene.
Dotácia na rok 2022 je spustená a môžete o ňu požiadať. Pozrite si Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť (viď. nižšie), požiadajte o nájom mestského pozemku alebo si pripravte všetky potrebné dokumenty k žiadosti. Nezabudnite, že pre udelenie dotácie je potrebné mať majetkovoprávne vysporiadaný pozemok pod kontajnerovým stanovišťom (vo svojom vlastníctve, v nájme od MČ/mesta).
Fotografia stojísk pre kontajnery

Možnosti typov a veľkostí stanovíšť

Veľkosť a typ stanovišťa závisí od viacerých faktorov. Priestorové možnosti, dostupné financie na realizáciu, umiestnenie inžinierskych sietí na pozemku alebo charakter a vzhľad prostredia, v ktorom sa bude nachádzať. Dôležité sú tiež potreby na objem a počet smetných nádob. Kontajnerové stanovište môže byť v rôznych veľkostiach - S, M, L, XL. Nezabúdajte, že od roku 2022 postupne pribudnú nádoby na zber kuchynského odpadu a oleja.

Využite mestom ponúkané projektové dokumentácie

Použite niektorú z mestom ponúkaných projektových dokumentácií. K dispozícii sú 3 projektové dokumentácie, ktoré sú výsledkom súťaže Kontajnerové stojisko pre Bratislavu. Môžete využiť aj vlastnú projektovú dokumentáciu, v takom prípade trvá proces schválenia dlhšie.

Vypracovali sme pre vás manuál, s pomocou ktorého si môžete vytvoriť pekné a funkčné stanovištia

Pozrite si manuál hlavného mesta pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Manuál vypracoval Útvar hlavnej architektky.
Udeľovanie dotácií na kontajnerové stanovištia sa riadi splnením podmienok manuálu mesta Bratislava. Odporúčame s manuálom oboznámiť aj zhotoviteľa stanovišťa.
Fotografia kontajnerových stojisk

Dotácia pre rok 2022 je spustená

Poskytujeme dotáciu na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy.
Nezabudnite, že pre udelenie dotácie je potrebné mať majetkovoprávne vysporiadaný pozemok pod kontajnerovým stojiskom (vo svojom vlastníctve, v nájme od MČ/mesta).
Čerpanie dotácie je možné len počas kalendárneho roku 2022.