Dane a poplatky

VZN 18/2023

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 01. 2024.

Hlavný dokument

VZN 18/2023PDF • 354 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN zrušuje VZN 6/2020.