Poriadok a čistota

VZN 12/2021

Úplné znenie VZN 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Dopĺňa neplatné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 6/2020, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 18/2023 s účinnosťou od 01. 01. 2024.

Hlavný dokument

VZN 12/2021PDF • 480 kB

Prílohy

Toto VZN nemá prílohy.

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 6/2020, VZN 4/2016.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.