Sociálne služby

Bratislava spúšťa služby komunikácie bez bariér

4.4.2022

Komunikácia bez bariér

Na viac ako dvadsiatich pracoviskách prvého kontaktu budú k dispozícii:
1
online tlmočenie z/do slovenského posunkového jazyka
2
online prepis hovorenej reči na text v reálnom čase
Online prepis bude tiež dostupný na dvanástich infolinkách. Aplikáciu nájdu občania a občianky v Kontaktoch na WEBE príslušnej inštitúcie.
Pracoviská aj infolinky budú označené týmito symbolmi:
Symbol - Online prepis
Symbol - Online tlmočenie
Nepočujúci ľudia, ktorí sa dorozumievajú len v posunkovom jazyku, nedoslýchaví či starší ľudia so slabnúcim sluchom, ale aj cudzinci a cudzinky, ktorým viac vyhovuje písomná komunikácia v slovenčine často narážajú na informačné a komunikačné bariéry. Vďaka novým službám sa výrazne zvýši ich samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných pri vybavovaní záležitostí na úradoch mesta. Informácie mesta sa stanú pre nich zrozumiteľnejšie.
Ako služby fungujú? Pri online tlmočení sa úradník alebo úradníčka pri prepážke prostredníctvom video hovoru na tablete bude môcť okamžite spojiť s tlmočníkom posunkového jazyka, ktorý bude celý rozhovor tlmočiť.
Rovnako pri online prepise bude možné rýchle spojenie s prepisovateľom, ktorý bude hovorenú reč úradníkov prepisovať klientovi do textovej formy.
Online tlmočník aj prepisovaný text sa bude zobrazovať na obrazovke tabletu, ktorý je k dispozícii na kontaktných pracoviskách.
V prípade telefonického rozhovoru prostredníctvom infolinky s funkciou online prepisu sa prepisovaný text zobrazuje na obrazovke počítača alebo smartfónu volajúcej osoby.
Služby budú okrem Magistrátu poskytované aj na kontaktných miestach Dopravného podniku Bratislava, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, OLO, Mestskej polície na Obchodnej ulici, Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici, Galérie mesta Bratislavy, Mestskej knižnice v Bratislave a Turistického informačného centra. Pilotný projekt budeme monitorovať a dolaďovať podľa potrieb cieľovej skupiny.
Na Slovensku ide o najrozsiahlejší projekt tohto druhu. Teší nás, že ho môžeme uvádzať do života práve počas Medzinárodného týždňa nepočujúcich osôb a pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov, ktorý pripadá na 23.9.
Partnerom projektu je Centrum bezbariérovej komunikácie, ktorého cieľom je prostredníctvom digitálnych technológií búrať bariéry v komunikácii a pri získavaní informácií pre ľudí so sluchovým postihnutím. Od roku 2019 prinášajú na úrady, do vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločenských inštitúcií riešenia, ktoré umožňujú nepočujúcim a nedoslýchavým žiť plnohodnotnejšie a samostatnejšie.
Odkazy na web:
Zdieľať