Mestské organizácie

OLO začína s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu

15.1.2024

Dňa 14.12.2023 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy úpravou Všeobecného záväzného nariadenia (VZN č. 18/2023) s platnosťou od 1.1.2024 schválil odvoz záhradného bioodpadu aj v mesiacoch december až február v intervale 1x za 28 dní. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) preto začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň vykoná OLO odvoz BRO pri intervale 1x za 28 dní odvozov v období od 18.1. – 28.2.2024. Prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní bude realizovaný v období od 29. februára do 12. marca 2024.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v párny týždeň vykoná OLO odvoz BRO pri intervale 1x za 28 dní odvozov v období od 22.1. – 23.2.2024. Prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní bude realizovaný v období od 4. marca do 8. marca 2024. ** Od 29. februára do konca novembra bude záhradný bioodpad odvážaný opäť v intervale 1x za 14 dní.**

Informáciu o svojom odvoznom dni po zadaní konkrétnej adresy nájdu obyvatelia na stránke OLO ↗︎. Obyvatelia budú o tejto zmene informovaní aj prostredníctvom SMS v prípade ak pri zapojení do systému zberu poplatník zadal mobilné číslo. V tabuľke uvádzame všeobecný súhrn. V prípade poškodenia nálepky alebo nádoby kontaktujte Zákaznícke oddelenie OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo mailom na [email protected]

BRO_OLO_odvoz_harmonogram.png

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 18/2023 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa bude odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob realizovať celoročne - pričom interval odvozu zberných nádob bude jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november a jedenkrát za 28 dní v období od decembra do februára.

Bratislavčanky a Bratislavčania (fyzické osoby a bytové domy), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať aj na zbernom dvore OLO, na Starej Ivanskej ceste 2. Obyvatelia Rače, Nového Mesta a Vajnôr môžu BRO odovzdať sezónne od apríla do novembra aj na zbernom dvore na ulici Pri Šajbách. Bioodpad zo záhrad sa dá odovzdať aj na zberných dvoroch ďalších mestských častí. Viac informácií nájdete na stránke magistrátu ↗︎ alebo na weboch mestských častí.

V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9, Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na stránke magistrátu ↗︎.

Ak bývate v bytovom dome chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý je oprávnený Vás bezplatne prihlásiť do systému BRO. Po zapojení do systému zberu bude nádoba dodaná spravidla do 7 pracovných dní.

V roku 2023 sme vyzbierali 6 137 ton záhradného bioodpadu, ktorý bol spracovaný v kompostári. Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru 5 cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny. V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: kompostovateľné vrecká (a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Len správne vytriedený odpad môže byť ďalej spracovaný. Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

Zdieľať