Školstvo

Primátor Bratislavy ocení mladé talenty za roky 2019 a 2020

5.4.2022

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy je podujatie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá minulý rok znemožnila poďakovať deťom a mládeži za vzornú reprezentáciu Bratislavy, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne, a to nielen za rok 2019, ale aj za rok 2020. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Vyzývame preto tých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, aby nominovali najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v rokoch 2019 a 2020 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach.

Dátum stretnutia primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi, ako aj odovzdanie ocenení, bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Všetci ocenení budú včas informovaní.

Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných, stredných škôl či vysokých škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.

Nominácie, ktoré boli poslané minulého roku, sú akceptované. O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v máji 2021. Vyrozumení budú iba ocenení žiaci/študenti a ich pedagógovia a tréneri.

Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií:

  • Kultúra
  • Šport
  • Prírodné a technické vedy
  • Jazyky
  • Profesijná súťaž, voľný čas
  • Ostatné

Akceptované budú iba kompletne vyplnené nominačné listy vrátane doručených fotokópií dosiahnutého ocenenia poslané v termíne do 15.4.2021. Fotokópie ocenení je potrebné poslať na adresu: [email protected]. Do predmetu mailu, prosím, uveďte názov kategórie, v ktorej je žiak/študent nominovaný.

V prípade dvoch a viacerých nominovaných žiakov/študentov na ocenenie talentovanej mládeže, ktorí sú z jednej školy, organizácie, klubu alebo zväzu prosíme navrhovateľov nominácií, aby v nominačnom liste uviedli, ktorého žiaka/študenta preferujú oceniť.

Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s online formulárom nominačného listu nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/talentovana-mladez ↗︎ a na [email protected].

V roku 2018 získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 39 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.

Zdieľať