Zeleň

Ťažbu dreva sme minulý rok prispôsobovali zvýšenej návštevnosti lesoparku

13.4.2022

Matej Dobšovič, riaditeľ organizácie:

Vzhľadom na výrazne vyššiu návštevnosť počas pandémie bolo naším cieľom maximálne spríjemniť návštevníkom pobyt v lese. To sa týkalo aj citlivejšieho prístupu k ťažbe dreva, nakoľko lesné cesty sú zároveň turistickými a cyklistickými trasami, ktoré sme nechceli poškodiť. V prípade nepriaznivého počasia, kedy v podmáčanom teréne hrozilo poškodenie, sme ťažbu opakovane pozastavili.

Marek Páva, zástupca riaditeľa:

Ťažbu dreva vyznačujú naši lesníci v spolupráci s ochranármi. Priamo v teréne tak zohľadňujeme rôzne pohľady na les a dopad ťažby na rekreáciu či ochranu prírody. Na Slovenské pomery sa jedná o jedinečnú a konštruktívnu spoluprácu s cieľom pristupovať k lesu čo najcitlivejšie.

Ročný prírastok dreva v mestských lesoch je približne 18 000m³, čo je aj teoretické maximum ťažby ak by sme sa lesy pozerali čisto z hospodárskeho hľadiska. Vzhľadom na dôležitý rekreačný rozmer je tento limit výrazne znížený na maximálny objem 5 000 m³. V roku 2020 sa zrealizovala ťažba dreva v objeme 3 023 m³ ( tzv. úmyselná ťažba) a spracovanie spadnutých stromov 794 m³ (tzv. náhodná, kalamitná ťažba). Spolu teda 3 817 m³. Jedná sa o najnižší vyťažený objem dreva v histórii našej organizácie.

Ako vidno z čísel, väčšina dreva ktoré v našom lese prirastie, v ňom aj zostáva. Takto to je už niekoľko posledných rokov. Mestské Lesy v Bratislave teda drevo ťažia, ale v porovnaní s minulosťou aj s okolitými subjektami, vo výrazne nižších objemoch.

Postupujeme aj podľa platnej zonácie, ktorá vyčlenila polovicu územia našich lesov bez hospodárskej ťažby dreva, čo je väčší pomer ako v národných parkoch. V týchto Zónach Kľudu len spriechodňujeme turistické a cyklistické trasy, kosíme lúky a udržiavame rekreačný mobiliár ako lavičky či altánky.

Na časti nášho územia mimo Zón Kľudu prebieha hospodárska činnosť a to výlučne prírode

blízkym spôsobom - výberom konkrétnych stromov bez vytvárania holín. Netlačíme na intenzitu ťažby a prioritou nie je finančný zisk. Zámerom je premena pôvodne monokultúrnych porastov na esteticky atraktívny vekovo a druhovo pestrý les.

Vďaka tomuto kombinovanému spôsobu bude možné v nasledujúcich desaťročiach sledovať postupné zmeny a vnímať rozdiely medzi lesmi, v ktorých človek nezasahuje a lesmi v ktorých hospodári uvážlivý lesník, s úmyslom zanechať za sebou odkaz o jeho vnímaní ideálu rekreačného lesa.

Na tejto stránke nájdete mapové vyznačenie miest, na ktorých prebiehala ťažba v roku 2020. Rovnako tam nájdete ucelené dáta o ťažbe, mapové vyznačenie Zón kľudu, či ťažbu z roku 2019. Prinášame tak transparentný náhľad do spôsobu, akým hospodárime v lesoch:

https://geoportal.bratislava.sk/pfa/apps/webappviewer/index.html?id=ba684c7d03cd404ea868354a6f56cb87 ↗︎

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Zdieľať