Náplň a kompetencie Oddelenia kultúry

Oddelenie kultúry zabezpečuje: 

 • koordináciu a realizáciu koncepcie rozvoja kultúry,
 • nastavenie a implementáciu mechanizmov podpory kultúry,
 • metodické usmerňovanie a rozvoj kultúrnych príspevkových organizácií hlavného mesta,
 • ucelenú agendu kultúrneho dedičstva,
 • cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry,
 • agendu Archívu mesta Bratislavy.

Kontakt

Nina Vrbanová vedúca Oddelenia kultúry +421 2 59 356 181 E-mail: [email protected]

Okrem toho zabezpečuje aj:

 • vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti kultúry, vrátane zabezpečenia ich implementácie a vyhodnocovania,
 • metodickú koordináciu a spoluprácu pri príprave analytických materiálov v predmetnej oblasti,
 • plnenie úloh súvisiacich s ochranou a prezentáciou kultúrneho dedičstva hlavného mesta,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám z oblasti kultúry,
 • organizáciu, alebo sa podieľa na organizácii celomestských a zahraničných kultúrnych podujatí celomestského významu podľa ročného plánu podujatí,
 • účasť zástupcov a reprezentantov hlavného mesta na zahraničných kultúrnych podujatiach,
 • koordináciu, kontrolu a usmerňovanie po odbornej a metodickej stránke činnosti príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok,
 • štatistické zisťovanie v súlade s programom štátnych štatistických zisťovaní a administratívny zber údajov v rozsahu spravodajskej povinnosti podľa zákona o štátnej štatistike v oblasti kultúry,
 • výkon agendy vojnových hrobov,
 • výkon ucelenej agendy grantových programov v oblasti kultúry, kontrola ich realizácie a výkon kontroly zúčtovania,
 • výkon agendy vydávania súhlasu na konanie ohňostrojov,
 • výkon agendy súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu a problematiky pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel umiestnených na verejných priestranstvách,
 • spracovanie a prípravu materiálov určených pre rozhodovaciu činnosť orgánov hl. mesta Bratislavy (primátor, mestská rada, mestské zastupiteľstvo...),
 • prípravu odborných stanovísk a podkladov k petíciám a sťažnostiam, interpeláciám poslancov MsZ, súvisiacich s náplňou oddelenia,
 • spoluprácu s občianskymi združeniami, inými organizáciami a nadáciami na území hlavného mesta, ktoré zameriavajú svoju činnosť na podporu rozvoja kultúry v hlavnom meste a jeho prezentáciu v zahraničí,
 • koordináciu a spoluprácu s príspevkovými organizáciami hlavného mesta pri príprave celomestských kultúrnych podujatí,
 • spoluprácu s celonárodnými kultúrnymi inštitúciami, miestnymi úradmi, miestnymi kultúrnymi organizáciami, ako aj s ďalšími kultúrnymi organizáciami so sídlom na území hlavného mesta,
 • koordináciu projektov a podujatí organizácií a útvarov hlavného mesta v predmetnej oblasti,  
 • vypracovanie návrhu rozpočtu oddelenia a sledovanie jeho čerpania,
 • koordinuje aktivity subjektov hlavného mesta pôsobiacich v oblasti kultúry pri realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu schváleného mestským zastupiteľstvom,
 • iniciovanie a koordináciu rozvojových projektov v oblasti kultúry,
 • spoluprácu na tvorbe programových a ďalších materiálov s osobitným zreteľom na oblasť kultúry,
 • odbornú spoluprácu a súčinnosť pri implementácii projektov financovaných z externých zdrojov.