Je to základný archívny fond týkajúci sa mesta Bratislavy, zachytávajúci archívne dokumenty od najstarších zachovaných až po rok 1945. Je rozdelený do viacerých inventárov:

  • Listy a listiny
  • Úradné knihy, spisy a účty

1. Listiny a listy

Inventár listín a listov I., II., III., IV (1245 – 1859)

Inventáre obsahujú dokumenty, ktoré boli na základe diplomatického hľadiska vyčlenené z pôvodného archívu magistrátu. Ide o kráľovské privilégiá, mandáty, ich hodnoverné odpisy a prijaté listy. Pri vyhľadávaní je možné použiť aj pôvodné signatúry, ktoré sú zapísané v pravom rohu regestu (Lad., G, S, N, E). Dokumenty z týchto inventárov sa predkladajú na štúdium iba v elektronickej podobe v bádateľni alebo vyhotovením digitálnych kópií pre bádateľa za poplatok podľa cenníka.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára a číslo inventárnej jednotky.

Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár listín a listov II, inventárne číslo 4430 Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár listín a listov IV, inventárne číslo 9356

Ilustrácia - zakladače a šanóny

Inventár listín a listov

2. Úradné knihy, spisy a účty

Inventár úradných kníh V (1364 - 1945)

Obsahuje série úradných kníh, ktoré vznikli z činnosti magistrátu v rámci jednotlivých agend, ktoré magistrát zabezpečoval. Medzi najdôležitejšie patria magistrátne protokoly – zápisnice zo zasadnutia mestskej rady, zasadnutia mestského zastupiteľstva, súdne knihy, knihy majetkových prevodov či knihy rôznych meštianskych dávok.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, signatúru a názov knihy. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár úradných kníh, signatúra 2 a 1, Zápisnice zo zasadnutí mestskej rady 1402 – 1506.

Inventár spisového materiálu VI (1555 - 1789)

Zachytáva aj staršie dokumenty zachované v rámci pôvodného uloženia archívu, z ktorého boli vyčlenené listiny a listy do samostatného inventáru. Toto pôvodné usporiadanie obsahuje predovšetkým žiadosti mesta nadriadeným orgánom a rozhodnutia týchto orgánov. Dokumenty boli rozdelené do rôznych agend, ktoré boli pre mesto dôležité, napr.: výsady mesta, vývoz a dovoz vína, vojenské udalosti a i. Ďalšou časťou sú intimáty miestodržiteľskej rady a nakoniec koncepty dokumentov, ktoré boli expedované z mestskej kancelárie.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventáru, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výber konkrétneho dokumentu. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VI, inventárne číslo 12241, krabica číslo 108 Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VI, inventárne číslo 12241, krabica číslo 108. Prísahy mestského richtára, mestských radcov, zamestnancov, cechových majstrov a mešťanov.

Inventár spisového materiálu VII (1790 - 1885)

Inventár obsahuje dokumenty z činnosti rôznych orgánov magistrátu, ktoré boli rozčlenené do umelo vytvorených skupín: snemové, zastupiteľstvo, administratívne spisy. Sú to základné série dokumentov pre bádanie v danom období.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumenty aj jeho označenie. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VII, inventárne číslo 13160, krabica číslo 729 Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového inventáru VII, inventárne číslo 13160, krabica číslo 729, povoľovacie listy pre kníhtlačiarov, krajčírov a klobučníkov

Mestský súd. Inventár spisového materiálu VIII 1562-1871 (1929)

Inventár obsahuje dokumenty z činnosti richtára a mestskej rady ako mestského súdu. Jeho súčasťou je sirotská agenda, testamenty, zápisnice z procesov konaných pred mestským súdom. Medzi procesmi nájdeme majetkovoprávne, dedičské ale aj trestné procesy.

Pri výbere je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, číslo inventárnej jednotky, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj jeho presné označenie. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Mestský súd, inventárne číslo 13619, krabica číslo 1758 Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Mestský súd, inventárne číslo 13619, krabica číslo 1758, Proces s evanjelikom Andrejom Rabacherom pre znevažovanie katolíckej cirkvi.

Inventár spisového materiálu IX (1886 - 1945)

V inventári sú spracované dokumenty, ktoré vyšli z činnosti magistrátu mesta Bratislavy v rokoch 1886 (1880) – 1945. Inventár je rozdelený na 5 manipulačných období a v rámci nich podľa jednotlivých oddelení magistrátu, ktoré zodpovedajú agendám, ktoré mal magistrát v kompetencii. Z obsahového hľadiska sa tu nachádzajú dokumenty týkajúce stavebnej, kultúrnej, hospodárskej či sociálnej agendy.

Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj jeho názov. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového materiálu IX, inventárne číslo 13793, číslo krabice 2152 Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár spisového materiálu IX, inventárne číslo 13793, číslo krabice 2152, Smernice pre vyberanie poplatkov v Bratislavských prístavoch

Inventár účtovného materiálu X (1434 - 1944)

Základom fondu sú knihy mestského účtovníctva - komorné knihy. V nich sú zachytené príjmy a výdavky mesta. Okrem týchto kníh inventár zachytáva aj ďalší účtový materiál, rozdelený chronologicky. Najstaršie komorné knihy (do roku 1595) sú prístupné v digitálnej podobe online ↗︎. Komorné knihy z rokov 1595 - 1786 sú v digitálnej podobe dostupné na štúdium v bádateľni archívu.

Pri výbere komornej knihy je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára a signatúru. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár účtovného materiálu, K 245

Pri výbere ostatného účtovného materiálu je potrebné uviesť názov fondu, názov inventára, inventárne číslo, číslo krabice a prípadne názov vybraného dokumentu. Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár účtovného materiálu, inventárne číslo 15554, číslo krabice 2811 Príklad: Magistrát mesta Bratislavy, Inventár účtovného materiálu, inventárne číslo 15554, číslo krabice 2811, poplatky za stráže pri studniach

Poznámka: V rámci účtovného materiálu sú zaznamenané knihy so signatúrou 3 d (napr. 3 d 106), tie momentálne nie je možné z technických dôvodov predkladať na štúdium.