Ako pracovať s digitálnymi verziami inventárov Archívu mesta Bratislavy

Pre lepšiu orientáciu o obsahu príslušných archívnych fondov a zbierok odporúčame preštudovať si úvody v jednotlivých inventároch. Autori inventárov v nich poskytujú dôležité informácie ohľadom historického vývoja inštitúcie alebo biografiu pôvodcu fondu pri osobných fondoch. Úvod zachytáva informáciu o obsahovej náplni fondu a rôznych fondových oddelení, tiež spôsob ako je fond usporiadaný a ako sa dá v ňom vyhľadávať.
Archívne pomôcky sú buď úplne zdigitalizované (dá sa v nich vyhľadávať vo plnotextovom režime), alebo ide o skeny, ktoré boli rozpoznané prostredníctvom OCR, kde je funkcionalita hľadania obmedzená danosťami programu.
Ilustrácia - krabice a lupa

Skôr ako začneme bádať v archíve, je potrebné poznať základné pravidlá

1. Bádateľský poriadok umožňuje bádateľom objednať si naraz nasledovné množstvo úložných jednotiek:
  3 knihy
  alebo 3 krabice
  alebo 10 jednotlivín
2. Prístup k dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 je v zmysle zákona obmedzený a takéto dokumenty sa predkladajú na štúdium iba v digitálnych kópiách.
3. Ďalšie náležitosti prístupu k archívnym dokumentov definuje § 12 a § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov)
4. Archív mesta Bratislavy umožňuje štúdium aj mimo bádateľne archívu prostredníctvom stránok, na ktorých sú umiestnené digitálne kópie archívnych dokumentov:
  stredoveké listiny spred roku 1526 môže bádateľ študovať prostredníctvom portálu, alebo s možnosťou filtrovania (možnosť vyhľadávať kombináciou 8 rôznych vyhľadávacích filtrov).
  úradné a účtovné knihy magistrátu mesta Bratislavy spred roku 1526 a výber z úradných kníh po roku 1526 sú dostupné online prostredníctvom stránky Crossborderarchives.
  noviny Pressburger Zeitung sú prístupné v digitálnej podobe.
  zdigitalizované fotografie zo zbierky fotonegatívov a pozitívov archívu.
  v Archíve mesta Bratislavy sa nenachádzajú štátne ani cirkevné matriky. Tie sú uložené v Štátnom archíve v Bratislave alebo dostupné online.
V rámci uľahčenia formulovania žiadostí na predloženie archívnych dokumentov na štúdium sme pripravili stručné opisy jednotlivých archívnych pomôcok s príkladmi, ako si pripraviť žiadosť. Tie môžete podávať elektronicky na adresu archiv@bratislava.sk. V žiadosti je potrebné uviesť aj účel prístupu k archívnym dokumentom (príprava záverečnej práce, historický resp. pamiatkový výskum, vyhľadanie podkladov k rekonštrukcii nehnuteľnosti a pod.).

Kontakt

Bádateľňa archívu Archív mesta Bratislavy Markova č. 1021/1 851 01 Bratislava
+421 2 59 356 815
zavolať
archiv@bratislava.sk
napísať