Ako pracovať s digitálnymi verziami inventárov Archívu mesta Bratislavy

Pre lepšiu orientáciu o obsahu príslušných archívnych fondov a zbierok odporúčame preštudovať si úvody v jednotlivých inventároch. Autori inventárov v nich poskytujú dôležité informácie ohľadom historického vývoja inštitúcie alebo biografiu pôvodcu fondu pri osobných fondoch. Úvod zachytáva informáciu o obsahovej náplni fondu a rôznych fondových oddelení, tiež spôsob ako je fond usporiadaný a ako sa dá v ňom vyhľadávať.

Archívne pomôcky sú buď úplne zdigitalizované (dá sa v nich vyhľadávať vo plnotextovom režime), alebo ide o skeny, ktoré boli rozpoznané prostredníctvom OCR, kde je funkcionalita hľadania obmedzená danosťami programu.

Ilustrácia - krabice a lupa

Skôr ako začneme bádať v archíve, je potrebné poznať základné pravidlá

1. Bádateľský poriadok umožňuje bádateľom objednať si naraz nasledovné množstvo úložných jednotiek:

  • 5 úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov)
  • 5 jednotlivín (listiny, mapy, plány)
  • 5 inventárnych jednotiek v celkovom rozsahu maximálne 5 škatúľ

2. Prístup k dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 je v zmysle zákona obmedzený a takéto dokumenty sa predkladajú na štúdium iba v digitálnych kópiách.

3. Ďalšie náležitosti prístupu k archívnym dokumentov definuje § 12 a § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov)

4. Archív mesta Bratislavy umožňuje štúdium aj mimo bádateľne archívu prostredníctvom stránok, na ktorých sú umiestnené digitálne kópie archívnych dokumentov:

V rámci uľahčenia formulovania žiadostí na predloženie archívnych dokumentov na štúdium sme pripravili stručné opisy jednotlivých archívnych pomôcok s príkladmi, ako si pripraviť žiadosť. Tie môžete podávať elektronicky na adresu [email protected]. V žiadosti je potrebné uviesť aj účel prístupu k archívnym dokumentom (príprava záverečnej práce, historický resp. pamiatkový výskum, vyhľadanie podkladov k rekonštrukcii nehnuteľnosti a pod.).

Kontakt

Bádateľňa archívu Archív mesta Bratislavy Markova č. 1021/1 851 01 Bratislava