Archívne pomôcky

Cechy a spolky

Bratislavské cechy a cechy bratislavského Podhradia

Cechy boli organizácie, ktoré združovali remeselníkov určitého remesla v rámci mesta, stolice, či dokonca celého štátu. Mali funkcie živnostenskej vrchnosti, regulovali vzťahy medzi majstrami, tovarišmi a učňami, určovali ceny a zastupovali svojich členov vo vzťahu k mestu. Inventár je rozdelený podľa jednotlivých cechov a v rámci nich na listiny, knihy a spisový materiál. Z obsahového hľadiska sa vo fonde nachádzajú základné listiny cechov – artikuly, knihy majstrov a tovarišov, výučné a tovarišské listy a korešpondencia s nadriadenými orgánmi.
Pri výbere listiny je potrebné uviesť názov inventára, názvov fondu, signatúru, a číslo ladule. Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia Pekári, 43 Ce 1, číslo ladule 39
Pri výbere knihy je potrebné uviesť názov fondu, signatúru, názov knihy. Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia, Krajčíri, C 268, Kniha záznamov cechu
Pri výbere spisového materiálu je potrebné uviesť názov fondu, signatúru, číslo ladule a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj jeho názov. Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia, Holiči, ránhojiči, chirurgovia a kúpeľníci, 12 Ce 17/1-272, ladula 11 Príklad: Bratislavské cechy a cechy Bratislavského podhradia , Holiči, ránhojiči, chirurgovia a kúpeľníci, 12 Ce 17/1-272, ladula 11, Výťahy z magistrátnych protokolov

Grémium bratislavského obchodníctva (1699 - 1949)

Fond obsahuje dokumenty dvoch na seba nadväzujúcich pôvodcov. Obchodná gilda existovala v rokoch 1699 až 1909 a Grémium bratislavského obchodníctva v rokoch 1910 až 1949. V fonde sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa týkajúce sa obchodníckeho stavu, učňovského školstva, riešenia legislatívnych, živnostenských, organizačných a iných záležitostí jednotlivých remesiel a obchodníkov. Nachádzajú sa tu tiež regulácie cien, arizácia židovských obchodov, povojnová obnova a organizácia obchodu a remesiel. Súčasťou inventára sú aj aj zoznamy vyhotovené pracovníkmi archívu, ktoré neboli súčasťou pôvodnej viazanej verzie inventáru.
Bližšie podrobnosti o obchodnej gilde prináša práca FORBÁTH, Eugen. Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 – 1873). Bratislava : 1959, 579 s.

Dokumenty z činnosti obchodníckej gildy

Pri výbere listín je treba uviesť názov fondu, signatúru a názov dokumentu. Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 1 Gr., Privilégium Leopolda I. o založení Obchodnej gildy v Bratislave
Pri výbere úradných kníh je treba uviesť názov fondu, signatúru a názov knihy Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 2 Gr., Zápisnica obchodnej gildy
Pri výbere spisov treba uviesť názov fondu, signatúru a názov dokumentu. Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 01 Gr. Artikuly obchodníckeho stavu
Pri výbere účtov je potrebné uviesť názov fondu, signatúru a názov dokumentu. Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 11 Gr., Kniha poplatkov obchodníkov - mimobratislavských

Dokumenty z činnosti Grémia

Pri výbere úradných kníh je treba uviesť názov fondu, signatúru a názov knihy. Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, 81 Gr, Pamätná kniha Grémia
Pri spisoch je potrené uviesť, názov fondu, číslo krabice a v prípade záujmu o konkrétny dokumenty aj jeho názov. Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, krabica 1, Obchodná zmluva medzi Československom a Maďarskom.
Pri účtoch je potrebné uviesť názov fondu, číslo krabice a v prípade záujmu o konkrétny dokument aj jeho názov Príklad: Grémium bratislavského obchodníctva, krabica 66, Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1927

Spolky v Bratislave 1585 - 1955

V tomto združenom inventári sú sprístupnené fondy týchto spolkov: Bartókov spevácky spolok, Bratislavský kresťanský obchodný podporný spolok, Klub Bratislavských kolkárov, Malokarpatskí skauti, Meštianske kasíno, Prvá bratislavská mestská ľudová kuchyňa, Spolok strelcov a lovcov, Spolok štátnych účtovných úradníkov, Toldyho krúžok, Združenie katolíckej mládeže na Slovensku.
Dokumenty jednotlivých spolkov sú usporiadané podľa diplomatických kategórií na listiny, úradné knihy, spisový materiál a účtovný materiál, pričom dokumenty sú v rámci kategórií usporiadané rôzne vzhľadom na množstvo zachovaných dokumentov.
Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov archívneho fondu a inventárne číslo signatúru (pri knihách) a číslo krabice. Príklad listiny: Bratislavské spolky, Strelci, inv.č. 1, číslo škatule 61 Príklad na výber knihy (pri knihách teba uviesť aj názov knihy): Bratislavské spolky, Strelci, inv.č 23, signatúra II E 24, Zápisnice zo zasadnutia streleckého spolku
V prípade výberu konkrétneho dokumentu je potrené uviesť aj charakteristiku dokumentu. Príklady na výber spisov: Bratislavské spolky, Strelci, inv.č 96, krabica č. 62 Potvrdenie o prevzatí testamentu Príklady na výber tlače: Bratislavské spolky, Strelci, inv.č 119, krabica č. 78, Vojenské vademecum pre potreby meštianskych milícií pridelených do jednotlivých c. k. štátov
Súčasťou dokumentov spolku Bartókov spevácky spolok sú aj notové zápisy hudobných skladieb.
Pri ich výbere je potrebné uviesť názov inventára, názov archívneho fondu, číslo krabice, názov skladby. Príklad výberu notového zápisu: Bratislavské spolky, Bartókov spevácky spolok, Noty, číslo škatule 4, Zoltán Kodály: Bordal (Pieseň o víne)

Spolky v Bratislave – Policajné riaditeľstvo 1919 – 1959

Dokumenty boli vymanipulované z archívneho fondu Policajné riaditeľstvo v Bratislave, čomu zodpovedá aj ich charakter. Ide o písomnosti, ktoré jednotlivé spolky posielali policajnému riaditeľstvu – najčastejšie stanovy spolku, správy o valných zhromaždeniach či zoznamy funkcionárov a členov spolku. Výnimočne sa tu nachádzajú aj kroniky, plagáty a korešpondencia. Z obsahového hľadiska ide o spolky zo všetkých oblastí života od profesijných, zdravotných, náboženských, športových, kultúrnych, hospodárskych, sociálnych až po spolky združujúce ľudí so spoločným hobby.
Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov fondu, názov spolku a signatúru. Príklad: Policajné riaditeľstvo, Slovenský abstinentský spolok, A - 1

Cirkevný hudobný spolok (1830 – 1950)

Vo fonde sa nachádzajú dokumenty hudobného spolku založeného v roku 1830 pri Dóme Sv. Martina. Okrem dokumentov k organizačnému fungovaniu spolku je jeho súčasťou aj bohatá zbierka notových záznamov. Spolok si postupne založil aj Mestskú organovú a hudobnú školu a Spevácky spolok, ktorých dokumenty sú zachytené v tomto inventári. Dokumenty spolku sú rozdelené na úradné knihy, spisový materiál, účtový materiál a notové záznamy.
Pri výbere úradných kníh je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, signatúru a názov knihy. Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok – úradné knihy, Inventárne číslo 1, Zápisnice z plenárneho zasadnutia spolku a index Príklad: Cirkevný hudobný spolok, B – Mestská organová a hudobná škola, Inventárne číslo 3328, Zápisnice zo zasadnutia kuratória mestskej organovej a hudobne školy
Pri výbere spisového a účtovného materiálu je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, inventárne číslo, číslo krabice a v prípade záujmu o konkrétny dokument aj jeho názov. Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok - spisy, Inventárne číslo 50, krabica 1, Stanovy spolku Príklad: Cirkevný hudobný spolok, C – Spevácky spolok v Bratislave, Inventárne číslo 3375, číslo krabice 582, Pozvanie na prvý koncert usporiadaný 30.11.1879
Pri výbere tlače je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, inventárne číslo, číslo krabice a názov tlače. Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok - tlače, Inventárne číslo 83, číslo krabice 21, Zoznam členov spolku
Pri výbere notových záznamov je potrebné uviesť názov inventára, názov časti inventára, inventárne číslo, číslo krabice, meno autora a názov skladby Príklad: Cirkevný hudobný spolok, A – Cirkevný hudobný spolok – notové záznamy, Inventárne číslo 1501, číslo krabice 1530, Laforest Joseph T. – Echo (Ozvena)