Archívne pomôcky

Mestský notársky úrad a pripojené obce

Mestský notársky úrad (1923 - 1945)

Mestský notársky úrad bol v rokoch 1923 a 1945 predstaviteľom štátnej správy na území mesta Bratislavy. Kontroloval činnosť samosprávnych orgánov a dozeral na to, aby bola v súlade zo zákonmi a v zmysle organizačného štatútu. Medzi základné okruhy jeho činnosti bola oblasť výstavby, hospodárstva, zdravotníctva a kultúry. Súčasťou fondu sú aj písomnosti zastupiteľských orgánov mesta.
Pri výbere úradných kníh je potrebné označiť názov fondu, signatúru knihy a jej názov. Príklad: Mestský notársky úrad, MNÚ 10, zápisnice Mestského notárskeho úradu
Pri výbere spisového materiálu je potrebné označiť názov fondu, inventárne číslo, číslo krabice a pri výbere konkrétneho dokumentu aj jeho názov. Príklad: Mestský notársky úrad, inventárne číslo 17092, číslo krabice 3460 Príklad: Mestský notársky úrad, inventárne číslo 17092, číslo krabice 3460, Stavebné povolenie na prestavbu Grasalkovičovho paláca
Ilustrácia - krabica, list a kniha

Inventár pripojených obcí (Podhradie, Lamač, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Čunovo, Rača, Rusovce, Petržalka)

Inventár obsahuje dokumenty vychádzajúce z činnosti samosprávnych orgánov spomínaných obcí a samostatného mestečka Podhradie z obdobia spred rokov 1918 a 1945. Vo fonde Petržalky sa nachádzajú dokumenty obecného notariátu z obdobia rokov 1928 - 1938. Obsah tvoria zápisnice z rokovaní obecných orgánov, hospodárske písomnosti obcí aj jednotlivých obyvateľov, a iné. Inventáre sú rozdelené na listiny, knihy, spisy a účtovné dokumenty. Fondy sú značne torzovité a z niektorých sa zachovali len zlomky agend.
Pri výbere dokumentov je potrebné uviesť názov inventára, názov fondu, číslo inventárnej jednotky a číslo krabice alebo signatúry. Príklad listiny: Inventár pripojených obcí, Bratislavské Podhradie, listiny, inventárne číslo 17242, signatúra Podhr. 6a Príklad knihy: Inventár pripojených obcí, Bratislavské Podhradie, Štatúty a formulár prísah, inventárne číslo 17248, signatúra Podhr. 3 Príklad spisy: Inventár pripojených obcí, Bratislavské Podhradie, inventárne číslo 17265, číslo škatule Podhr. 3497
Poznámka: Vzhľadom na historické územnosprávne členenie sa archívne fondy dnešných mestských častí Bratislavy z obdobia pred pripojením nachádzajú aj v Štátnom archíve v Bratislave, pracovisko Archív Modra.