Mám záujem odovzdať/darovať dokumenty

Akvizičná činnosť archívu

Archív mesta Bratislavy, patriaci k najstarším mestským pamäťovým inštitúciám, v minulosti svojou akvizičnou činnosťou zachránil množstvo archívnych dokumentov, vzácnych rukopisov a tlačí, ako aj fotografií, ktoré majú nielen regionálny, ale aj celoslovenský, či dokonca európsky význam.

Aj z tohto dôvodu sa Archív mesta Bratislavy obracia na obyvateľov mesta, ako aj ostatnú verejnosť, so záujmom o nadobudnutie dokumentov do fondov archívu. Cieľom je zachovať tieto pramene o dejinách mesta Bratislavy a živote jeho obyvateľov pre budúcnosť a umožniť tak ich využitie pri neskoršom bádaní.

Zaujímajú nás nasledovné originálne dokumenty:

  • Kompletné osobné fondy jednotlivcov (s celou zachovanou dokumentáciou, korešpondenciou, dokladmi o vzdelaní, vyznamenaniami, fotografiami a pod.)
  • Rukopisné memoáre, pamäte, denníky, alebo iné záznamy (aj o súkromných záležitostiach).
  • Kroniky prípadne iné rukopisné práce podobného charakteru, ktoré si viedli školy, kluby ROH, pionierske krúžky, dobrovoľné organizácie Národného frontu (Zväz čs.-sov. priateľstva a pod.), chovateľské združenia, záhradkárske združenia, podniky a iné inštitúcie.
  • Výskumné správy, koncepcie, štúdie a kvalifikačné práce z oblasti histórie, architektúry, dejín umenia, sociológie so vzťahom k Bratislave (príp. aj okoliu).
  • Diplomy (školské, univerzitné, za záujmovú činnosť a pod.)
  • Plagáty, letáky a informačné brožúry z rôznych akcií v meste, tiež z volieb do mestských a župných samospráv po roku 1990.
  • Fotografie (negatívy, diapozitívy) - predovšetkým zábery ulíc, budov, zábery z búrania starej zástavby, výstavby sídlisk, bežných životných situácii (rôzne oslavy verejného i súkromného charakteru). Pre poznanie súvislostí a lokalít je dôležité vedieť identifikovať situácie na fotografiách, preto nás zaujíma aj rozhovor s Vami.
  • Publikácie o Bratislave: z oblasti dejín, etnológie, architektúry a sociológie, fotografické práce, turistickí sprievodcovia po meste, drobné tlače (aj z činnosti rôznych podnikov a inštitúcii), školské správy, tlačené mapy a plány.
  • Knihy o slovenských a všeobecných dejinách, etnológii, pomocných vedách historických, architektúre, sociológii, encyklopédie a príručky (aj práce vydané v zahraničí, predovšetkým práce vydané po roku 1990).