EÚ projekty

Connecting Europe Facility

Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility, ďalej len „CEF“) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý je kľúčovým nástrojom financovaným EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Investície CEF zaplnia chýbajúce články v energetickej, dopravnej a digitálnej oblasti.

Financované projekty