Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility, ďalej len „CEF“) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý je kľúčovým nástrojom financovaným EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Investície CEF zaplnia chýbajúce články v energetickej, dopravnej a digitálnej oblasti.

Viac informácií o programe ↗︎

Financované projekty

Projekt URBAN-E

Hlavné mesto SR Bratislava je partnerom nadnárodného projektu s názvom URBAN-E: e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave, ktorý je zameraný na podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc v Európe. Projekt bol koncom júna 2017 schválený Európskou komisiou na podporu EÚ v rámci programu Nástroja na prepájanie Európy - Connecting Europe Facility (TEN-T) s dobou realizácie projektu 3/2017 - 6/2022.

Ciele projektu - Projekt URBAN-E je zameraný na:

  • rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v mestách zapojených partnerov projektu - Bratislava, Ľubľana a Záhreb,
  • vyhodnotenie možností zavedenia inovatívnych modelov udržateľnej dopravy založených na elektrických vozidlách (najmä e-car sharing, e-taxi, e-shuttle)
  • otestovanie inteligentných riešení v oblasti zelenej mestskej mobility a parkovania (senzory pre miesta rezervované pre nabíjanie elektromobilov, inteligentná rezervácia nabíjania, vyhodnotenie intermodálnych dopravných riešení).

V rámci projektu sa v mestách Bratislava, Ľubľana a Záhreb postaví celkom 167 nabíjacích staníc pre elektromobily z toho 144 ks na striedavý prúd AC (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 23 ks rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd DC (doba nabitia cca. 20 minút). Pre mesto Bratislava je z toho naplánovaných 50 ks AC nabíjacích staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC staníc - rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca. 20 minút), zabezpečí kompletne Západoslovenská energetika.

Nabíjacie stanice budú spĺňať všetky zodpovedajúce štandardy nabíjania (CCS, CHAdeMO, Typ 2) a budú plne interoperabilné v rámci slovenskej aj celoeurópskej siete nabíjacích staníc.

Partneri projektu: Vedúci partner – koordinátor projektového konzorcia: Petrol, Ľubľana, Slovinsko (energetická spoločnosť)

Partneri: Západoslovenská energetika, a.s., Slovensko (národný gestor projektu) GO4, s.r.o., Slovensko (prevádzkovateľ logistických, kuriérskych a cyklokuriérskych služieb) GoOpti, Slovinsko (prevádzkovateľ transportných služieb na báze elektrických vozidiel) Mesto Ľubľana, Slovinsko Petrol, Zagreb, Chorvátsko Hlavné mesto SR Bratislava, Slovensko Slovinské železnice, Slovinsko Mesto Záhreb, Chorvátsko

Obdobie realizácie projektu: 3/2017 - 6/2022

Predpokladané prínosy projektu: Projekt URBAN-E je príležitosťou pre aktívne zapojenie hlavného mesta Bratislavy do rozhodovacích procesov budovania siete nabíjacích staníc pre elektromobily na svojom území. Zároveň je to unikátna možnosť pre hlavné mesto ako sa aj podieľať na zhodnotení možností zavádzania nových obchodných modelov a riešení v oblasti udržateľnej mobility (najmä e-car sharing a e-taxi).

V rámci projektu sa vytvorí platforma kľúčových hráčov pre zavádzanie rôznych opatrení udržateľnej dopravy s dôrazom na elektromobilitu, ktorej úlohou bude aj facilitácia výstavby nabíjacej infraštruktúry na území mesta a zavádzania ďalších opatrení pre podporu udržateľnej dopravy.

Hlavné mesto ďalej získa aj nové poznatky z testovania inteligentného riadenia (navádzania) elektromobilov na voľné parkovacie miesta prostredníctvom inteligentných senzorov a z vyhodnotenia možností pre zavedenia inovatívnych intermodálnych dopravných riešení.

Zmenou rozpočtu projektu a predĺžením implementácie aktivít do júna 2022 získalo hlavné mesto dodatočný grant vo výške 59 500 € (85% z oprávnených nákladov aktivity - zdroje CEF) na vývoj multimodalnej dopravnej aplikácie. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta otvorenú platformu, ktorá na jednom mieste ponúkne mestskú hromadnú dopravu, zdieľanú mikromobilitu, zdieľanú elektromobilitu a udržateľné taxislužby. Aplikácia postupne ponúkne všetko od plánovania, rezervovania a jazdu na pár klikov. Zároveň bude zobrazovať dostupnosť a polohu nabíjacích staníc.

Zapojenie a úlohy mesta Bratislava do projektu:

  • Vytvorenie platformy kľúčových hráčov pre zavádzanie udržateľnej dopravy s dôrazom na elektromobilitu (s účasťou zástupcov mestských častí), systémová facilitácia rozvoja elektromobility/nabíjacej infraštruktúry a strategická podpora pri zavádzaní nových inovatívnych nástrojov mestskej mobility (napr. pri vyhodnotení e-carsharing modelu).
  • Participácia na vyhodnotení možností zavedenia elektrických taxíkov a carsharing systému na báze elektromobilov.
  • Participácia na plánovaní siete nabíjacích staníc pre elektromobily a poskytnutie vyhradených parkovacích miest pre elektromobily v bezprostrednej blízkosti nabíjacej stanice (v rámci územnej kompetencie hl. mesta).
  • Participácia na vyhodnotení možností a na budovaní integrovaného systému rôznych druhov osobnej dopravy v meste (rozvoj intermodálnych riešení).
  • Participácia na diseminácii - šírení a komunikácia výsledkov projektu resp. komunikácia o možnostiach udržateľnej dopravy v meste.
  • Zapojenie hlavného mesta SR Bratislavy umožní odborným pracovníkom magistrátu prostredníctvom zapájania sa do realizácie jednotlivých projektových aktivít, účasťou na odborných workshopoch a pracovných stretnutiach získať nové informácie, know-how a odborné zručnosti nevyhnutné pre tvorbu strategických dokumentov, stanovovanie postupov a metód v oblasti elektromobility na území hlavného mesta.

Náklady na projektovú prípravu boli kryté v plnej výške súkromnými partnermi projektu. Väčšinu nákladov slovenskej časti konzorcia tvoria investičné náklady súvisiace s výstavbou nabíjacej infraštruktúry. Inštaláciu elektronabíjacích staníc v Bratislave zabezpečuje Západoslovenská energetika, a.s. v pozícii národného gestora projektu.

Rozpočet projektu hlavného mesta zahŕňa oprávnené výdavky na štúdie, disemináciu projektu, zvyšovanie povedomia o e-mobilite a projektový manažment. Vzhľadom na typ aktivít realizovaných mestom - „soft“ aktivity projektu, rozpočet zahŕňa financovanie riadenie projektu, ľudských zdrojov bez investícií do infraštruktúry.

Viac informácií