Operačný program Ľudské zdroje

Európska komisia schválila 9.12.2014 Operačný program Ľudské zdroje, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Európske prostriedky sú určené na podporu vzdelávania, zvýšenia zamestnanosti, podporu mladých ľudí, pomoc osobám, ktoré sú na hranici chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti či zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít.

Prostredníctvom financií operačného programu bude podporené skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne vzdelávania vrátane prepojenia na požiadavky trhu práce, čo prispeje k vyššej konkurencieschopnosti našich absolventov. Dôraz sa bude tiež klásť na zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov na všetkých stupňoch vzdelávania a lepšej pripravenosti budúcich pedagógov.

Medzi kľúčové aktivity patrí zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, napríklad poskytnutím pomoci a podpory pri začatí podnikania prostredníctvom start-up programov. Realizácia činností a aktivít podporených z operačného programu by sa mala prejaviť znížením nezamestnanosti s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starých a zdravotne postihnutých občanov. Netreba zabúdať aj na pomoc osobám, ktoré žijú na hranici chudoby. Výsledkom bude zvyšovanie aktivít pre tieto ohrozené osoby, aby sa mohli ľahšie uplatniť na trhu práce, či zlepšenie prístupu k bývaniu.

Jednou z oblastí je aj zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Výsledným efektom by malo byť zlepšenie informovanosti a  spolupráce rodičov so vzdelávacími zariadeniami, vyšší počet detí navštevujúcich predškolské zariadenia, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, rozvoj finančnej gramotnosti, ale aj zvýšenie miery povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Financované projekty

Projekt Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik II

Logá IA MPSVR SR, EÚ - Európsky sociálny fond a Operačný program ľudské zdroje

Hlavné mesto SR Bratislava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“, ktorú vyhlásilo v roku 2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Žiadosť bola schválená a od 1.9.2019 sa začala realizácia projektu „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK II“. Projekt je pokračovaním aktivít národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ (NP KIKU) – „Podpora sociálnych služieb v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu Fortunáčik“.

Cieľom projektu je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie skvalitnením sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy zameraných na aktívne začlenenie sociálne znevýhodnených občanov v dotknutom území.

Trvanie projektu: 9/2019 - 2/2022

Miesto realizácie: Ubytovňa Fortuna v mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým osoby ubytované v ubytovni Fortuna, zriadenej hlavným mestom v mestskej časti Bratislava - Dúbravka a súčasní a bývalí klienti ubytovacích a sociálnych zariadení hl. mesta SR Bratislavy:

 • odchovanci detských domov,
 • sociálne slabé rodiny,
 • obete domáceho násilia,
 • osoby s problémom s uplatnením na trhu práce,
 • deti ohrozené sociálno-patologickými javmi. T.j. jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Služby budú poskytnuté minimálne 300 osobám cieľovej skupiny.

Aktivita projektu: Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce

Podaktivity:

 1. Poradenstvo v oblasti diskriminácie na trhu práce
 2. Budovanie právneho povedomia o základných ľudských právach
 3. Rozvoj potenciálu detí a dospelých
 4. Znižovanie bariér a inklúziu dospelých a detí do majoritnej spoločnosti, spolupráca s externými subjektmi.

Čo očakávame od projektu?

 • Osoby z cieľovej skupiny si budú schopné nájsť primerané voľné pracovné miesto, vypracovať motivačný list, životopis a budú pripravení na pracovný pohovor. Vďaka zlepšeným sociálnym a komunikačným zručnostiam budú schopní predchádzať konfliktom a zvládať náročné situácie na pracovisku. Budú dobre informovaní v oblasti ich základných ľudských práv a nárokov v zamestnaní (napr. právo mať pracovnú zmluvu, čerpanie dovolenky, finančné ohodnotenie a pod.)
 • Budú mať vedomosti o svojich vlastných základných ľudských právach a povinnostiach, ale aj základných ľudských právach a povinnostiach svojich rodinných príslušníkov (napr. detí, partnerov, súrodencov, ale aj rodičov). Prispeje to k zníženiu domáceho násilia. Získajú informácie o vyživovacej povinnosti, o možnostiach úpravy výšky vyživovacej povinnosti na dieťa.
 • Budú vedieť, aké práva a povinnosti majú v oblasti zdravotnej starostlivosti, bývania a sociálneho zabezpečenia.
 • Zvýši sa osobnostný potenciál detí aj dospelých. Budú vytvorené podmienky na rozvíjanie záujmových aktivít a talentu u detí. Zlepšia sa podmienky na vzdelávanie, na získanie vyššieho vzdelania a neskôr aj na lepšie uplatnenie na trhu práce. Zníži sa riziko generačnej chudoby. Aktivity napomôžu k zníženiu kriminality, drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.
 • Zvýši sa finančná gramotnosť, čo vytvorí podmienky na zníženie zadĺženosti rodín.
 • Zlepší sa spolupráca so samosprávou, školou, upravia sa vzťahy komunity so širším okolím, zníži sa nevraživosť pedagógov a detí z majoritnej spoločnosti voči obyvateľom ubytovne Fortuna.
 • Budú vytvorené podporné mechanizmy na riešenie krízovej situácie klientov. Klient alebo rodina bude mať možnosť stať sa aktívnym činiteľom, dokáže sa zorientovať vo svojej situácii a v prípade potreby vyhľadať adekvátneho odborníka, ktorý mu bude pri riešení jeho problematickej situácie nápomocný.
 • Po ukončení projektu budú klienti samostatnejší pri riešení problematických situácií. Stanú sa zodpovednejšími za svoj vlastný život.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií na stránkach:

esf.gov.sk ↗︎ ia.gov.sk ↗︎