Obchodné spoločnosti mesta

METRO Bratislava, a. s.

Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26.6.1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20.10.1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky. Stopercentným akcionárom bolo hlavné mesto SR Bratislava.
Predmetom činnosti akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. je od začiatku činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve a veľkoobchodná a maloobchodná činnosť.
Realizáciu inžinierskej činnosti a stavebný dozor vykonáva prostredníctvom vlastnej dcérskej spoločnosti METRO INVESTING s.r.o.
Akciovú spoločnosť v roku 1998 bratislavský magistrát poveril aj investorskou a organizačnou činnosťou súvisiacou so stavbou piateho bratislavského mosta cez Dunaj.
Vo februári 2001, vstupom Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií do spoločnosti došlo i k zvýšeniu jej základného imania. V súčasnosti sú akcionármi spoločnosti - Hlavné mesto SR (66%) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34%). Vklad majetku štátu bude využitý pre čiastočné financovanie rozvojových programov mesta najmä v oblasti dopravy a pomôže znížiť rozpočtový deficit mesta.

Kontakt

+421 2 6720 1111
zavolať
info@metroba.sk
napísať
Adresa: METRO Bratislava, a. s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: METRO Bratislava, a. s. Muchovo nám. 12 852 71 Bratislava