Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26.6.1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20.10.1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky. Stopercentným akcionárom bolo hlavné mesto SR Bratislava.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. je od začiatku činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve a veľkoobchodná a maloobchodná činnosť.

Akciovú spoločnosť v roku 1998 bratislavský magistrát poveril aj investorskou a organizačnou činnosťou súvisiacou so stavbou piateho bratislavského mosta cez Dunaj.

Vo februári 2001, vstupom Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií do spoločnosti došlo i k zvýšeniu jej základného imania. V súčasnosti sú akcionármi spoločnosti - Hlavné mesto SR (66%) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34%). Vklad majetku štátu bude využitý pre čiastočné financovanie rozvojových programov mesta najmä v oblasti dopravy a pomôže znížiť rozpočtový deficit mesta.

Adresa: METRO Bratislava, a. s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa: METRO Bratislava, a. s. Muchovo nám. 12 852 71 Bratislava

Vedenie

Ing. Zuzana Kolman Šebestová

Predsedníčka predstavenstva

JUDr. Veronika Ľahká

Členka predstavenstva

PhDr. Boris Tahy

Člen predstavenstva

Mgr. Milan Csaplár

Člen predstavenstva

Mgr. Albín Mráz

Člen predstavenstva

Zloženie akcionárov

Hlavné mesto SR Bratislava

podiel akcií: 66%

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

podiel akcií: 34%

Transparentné výberové konania

2023 Predseda predstavenstva METRO

Dokumenty

Výročné správy