Developeri, stavebníci a projektanti

Ako prebieha projekt?

Ste developer, stavebník, projektant a potrebujete upresniť, usmerniť alebo prekonzultovať váš investičný zámer? Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu [email protected].

Aký je štandardný postup pri realizácii stavebnej činnosti?

 1. Požiadať o overenie existencie inžinierskych sietí v správe TSB v záujmovej lokalite – tzv. informatívny zákres inžinierskych sietí hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom objednávky
 2. V prípade existencie inžinierskych sietí v správe TSB v záujmovej lokalite je potrebné splnenie štandardných podmienok a vydanie súhlasného stanoviska správcu verejného osvetlenia TSB.
 3. Pred realizáciou stavebnej činnosti je potrebné zrealizovať vytýčenie sietí verejného osvetlenia v teréne. Vytýčenie môže realizovať iba správca verejného osvetlenia TSB alebo ním poverený subjekt. Podkladom pre vytýčenie sietí verejného osvetlenia v teréne odborným pracovníkom je informatívny zákres inžinierskych sietí hlavného mesta Bratislavy.

Aké náležitosti potrebujete do projektovej dokumentácie verejného osvetlenia?

Chcete realizovať zásah do siete verejného osvetlenia alebo budovať novú časť verejného osvetlenia, ktorá bude odovzdaná do majetku hlavného mesta Bratislavy a správy TSB? V prípade zásahu do existujúcej siete verejného osvetlenia (napríklad prekládka stožiara verejného osvetlenia) alebo budovania novej časti verejného osvetlenia, ktorá bude odovzdaná do majetku hlavného mesta Bratislavy a správy TSB, je potrebné technické detaily, resp. projektová dokumentácia v rozpracovanosti, konzultovať so správcom verejného osvetlenia TSB, ktorý následne vydá súhlasné stanovisko.

Projektová dokumentácia má obsahovať minimálne:

 1. Technickú správu s popisom navrhovaného technického riešenia a plánom organizácie výstavby.
 2. Svetelno-technický výpočet vrátane priebežných úsekov a kolíznych úsekov. Stanovenie tried komunikácií prebieha v súlade s EN13201 za účasti správcu verejného osvetlenia TSB.
 3. Situačný výkres s vyznačením existujúceho verejného osvetlenia, príp. demontáží existujúceho verejného osvetlenia a navrhovaného verejného osvetlenia.
 4. Vzorové rezy uloženia káblov, stožiarové základy v súlade s Princípmi a štandardami verejného osvetlenia ↗︎ a Manuálom zariadení verejného osvetlenia.

Odovzdanie verejného osvetlenia do majetku hlavného mesta Bratislavy a správy TSB

Stavebník, ktorý má záujem o odovzdanie zariadenia verejného osvetlenia do majetku hlavného mesta Bratislavy a správy TSB, musí k majetkovému odovzdaniu priložiť Protokol o technickej obhliadke, ktorý vydáva TSB. Tento protokol potvrdzuje, že zariadenie je bez akýchkoľvek nedostatkov alebo nedokončených prác. O vykonanie technickej obhliadky môžete požiadať e-mailom na [email protected]. Každé nové alebo nahradzované zariadenie sa musí odovzdať do majetku hlavného mesta Bratislavy a správy TSB. Každé zariadenie verejného osvetlenia, ktoré má byť predmetom odovzdania, musí byť majetkovo vysporiadané v prospech hlavného mesta vrátane pozemkov, resp. nehnuteľností, na ktorých je toto zariadenie umiestnené. O preverenie majetkovo-právnych vzťahov môžete požiadať e-mailom na [email protected].

Pred vystavením protokolu o technickej obhliadke je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 1. Samostatný výkres skutočného vyhotovenia rozvodov s vyznačeným prevádzkovým stavom a blokovou schémou zapojenia vrátane prípojkového vedenia (ak sa budovala nová prípojka pre rozvádzač verejného osvetlenia RVO) + svetelnotechnický výpočet a 1x tlačený výkres skutočného vyhotovenia so skutkovým prevádzkovým stavom v mierke 1:500 + pdf, alebo dwg
 2. Revízna správa nie staršia ako tri roky (sken vo formáte pdf).
 3. Geodetické zameranie - polohopis a výškopis stožiarov, káblových trás, rozvádzačov a prípojky vo formáte pdf, resp. dwg s GPS súradnicami všetkých svetelných miest a rozvádzačov.
 4. Potvrdenie o zakreslení do digitálnej mapy mesta (sken vo formáte pdf).
 5. Atesty a certifikáty použitých materiálov vo formáte pdf.
 6. Fotodokumentáciu uloženia káblov, chráničiek, výstražnej fólie, svorkovníc, RVO.
 7. Sken platnej zmluvy na odber elektrickej energie ak sa zriaďuje nové RVO.
 8. Vyplnenú tabuľku s údajmi ↗︎ o starých a nových svetelných miestach a rozvádzačoch.
 9. Pôvodné stanovisko TSB k projektu vo formáte pdf.
 10. Názov realizačnej spoločnosti.

Všeobecné princípy pre zásahy do siete verejného osvetlenia

V prípade zásahu do siete verejného osvetlenia je potrebná vždy konzultácia so správcom verejného osvetlenia TSB, prostredníctvom zaslania e-mailu [email protected]. Pri týchto zásahoch je vždy potrebné dodržiavať princípy a štandardy verejného osvetlenia.