Pouličné osvetlenie v Bratislave pozostáva z viac ako 48 500 svetelných bodov. Osvetlenie je v prevádzke približne 4 100 hodín ročne s cieľom zabezpečiť využívanie verejného priestoru vo večerných a nočných hodinách, ako aj vyššej bezpečnosti cestnej premávky v meste a tiež ochrany majetku ľudí.

Akciová spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s. bola založená z dôvodu potreby riešenia systematickej obnovy a následnej prevádzky verejného osvetlenia Bratislavy, rozvoja a prevádzky Metropolitnej optickej siete a ďalších činností vyplývajúcich z postupného rozvoja spoločnosti. Medzi tieto činnosti patrí poskytovanie služieb v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, poskytovanie elektrickej a dátovej konektivity a prevádzka a prenájom voľných kapacít v podzemných káblovodoch.

Cieľom TSB je poskytovanie prevádzky verejného osvetlenia, ako aj komplexná modernizácia verejného osvetlenia s využitím energeticky efektívnej LED technológie - tieto opatrenia v kombinácii so zavedením pokročilého systému riadenia osvetlenia prinesú mestu úsporu viac ako 60% spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie. Prevádzka a údržba zariadení sa vykonáva s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť a minimalizáciu budúceho modernizačného dlhu.

V oblasti dátovej siete spoločnosť zabezpečuje prevádzku a údržbu existujúcej metropolitnej optickej siete. V súlade s obnovou verejného osvetlenia zabezpečuje aj rozvoj dátovej siete, predovšetkým s ohľadom na plán rozvoja mestského kamerového systému a ďalšej technickej infraštruktúry mesta založenej na dátových tokoch. Spoločnosť tiež vytvára rezervné kapacity pre budúce potreby mesta a tretích strán.

Spoločnosť TSB tiež poskytuje stanoviská k činnostiam, ktoré majú presah na zariadenie verejného osvetlenia (napr. stavebná činnosť, inštalácia zariadení na stĺpy verejného osvetlenia, atď.). Rozvoj spoločnosti je zabezpečovaný prostredníctvom vyhľadávania ďalších možných oblastí, ktoré v kombinácii s prevádzkou robustnej dátovej a napájacej siete, plošne situovanej na území celého mesta, vytvárajú synergický efekt z technického aj ekonomického hľadiska.

Zloženie akcionárov:

Hlavné mesto SR Bratislava:

  • podiel akcií: 100%

Vedenie:

  • Ing. Juraj Nyulassy - Predseda predstavenstva (CEO)
  • Ing. Roman Herda - Podpredseda predstavenstva
  • Ing. Boris Dračka - Člen predstavenstva (CFO)

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia

Telefón - bezplatne

+421 800 555 575

Formulár

lnk.sk/pvu0

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Technické siete Bratislava, a.s. Primaciálne nám. 1 P.O. BOX 83/c 814 99 Bratislava

Kontakt na sekretariát

+421 903 471 074

Dokumenty