Verejné obstarávanie

Spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s., je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Úrad pre verejné obstarávanie - Profil ↗︎

Profil obstarávateľa

Sídlo

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Verejný obstarávateľ: Technické siete Bratislava, a.s. Zapísaný: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vl. č.: 7362/B Štatutárny zástupca:

  • Ing. Juraj Nyulassy, predseda predstavenstva (CEO)
  • Ing. Roman Herda, podpredseda predstavenstva
  • Ing. Boris Dračka, člen predstavenstva (CFO)

IČO: 54 302 102 DIČ: 2121665887 IČ DPH: SK2121665887 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu (IBAN): SK44 7500 0000 0002 2506 9033

Objednávky

Faktúry