E-mail pre podávanie žiadostí

[email protected]

Žiadam o:

Informatívny zákres sietí (objednávka)

Informatívny zákres sietí v správe TSB nenahrádza stanovisko TSB k projektovej dokumentácii a nemožno ho využiť v rámci stavebného či územného konania. Poskytnuté informácie majú iba informatívny charakter. Objednávka sa podáva na účely zistenia informatívnej polohy metropolitnej optickej siete a verejného osvetlenia voči záujmovému územiu objednávateľa v rámci predprojektovej prípravy a spracovania projektu, prípadne z iných interných dôvodov objednávateľa.

Objednávateľ týmto berie na vedomie, že služba zákresu sietí na území hlavného mesta Bratislavy je spoplatnená sumou 20,- EUR bez DPH (24,- EUR s DPH) za projekt jedného záujmového územia. V prípade, že predmetom objednávky bude mimoriadne rozsiahle územie (nad 50 000 m2), môže byť objednávateľovi zaslaná individuálna cenová kalkulácia. Informatívny zákres sietí bude doručený objednávateľovi (e-mailom) po úhrade zaslanej faktúry (e-mailom) na účet Technických sietí Bratislava, a.s., do 30 dní.

Stiahnuť objednávku10. 07. 2024 • DOCX • 63,2 kB

Stanovisko k projektovej dokumentácii

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii obsahuje stanovisko TSB, ktoré slúži ako podklad na stavebné a územné konanie alebo pri ohlásení stavby na príslušnom úrade v rámci plánovanej stavebnej činnosti na území hlavného mesta Bratislavy.

Žiadosť musí obsahovať koordinačnú situáciu, sprievodnú aj technickú správu. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

V prípade stavby verejného osvetlenia je nutné doložiť svetelno-technický výpočet.

Pre doplňujúce informácie napíšte na [email protected].

Stiahnuť žiadosť10. 07. 2024 • DOCX • 62 kB

Vytýčenie sietí (objednávka)

Pre objednanie vytýčenia sietí verejného osvetlenia je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

 1. Identifikačné údaje objednávateľa pre účely fakturácie.
 2. Kontaktné údaje objednávateľa pre účely fyzického vytýčenia v teréne.
 3. Upresnenie objednávky pre účely lokalizácie záujmového územia a požadovaného termínu vytýčenia.

Upozornenie: Táto žiadosť je považovaná za záväznú objednávku služby, na základe ktorej bude realizované a následne faktúrované vytýčenie sietí verejného osvetlenia.

Objednávateľ týmto berie na vedomie, že konečná cena objednávky bude závisieť od počtu hodín zamerania. Súčasťou fakturácie budú aj prípadné dopravné náklady. Spôsob platby bankovým prevodom s lehotou splatnosti 10 dní.

Cena za hodinu vytýčenia bez DPH: 90,- € a dopravné náklady za km bez DPH 1,10 €.

Stiahnuť objednávku10. 07. 2024 • DOCX • 62,4 kB

Umiestnenie nereklamného doplnku na stožiar verejného osvetlenia v majetku Hlavného mesta SR Bratislavy

Na stožiare je možné integrovať rôzne prvky ako napríklad označníky zastávok, dopravné značenie, cestnú dopravnú signalizáciu (CDS), kamerový systém alebo vianočnú výzdobu a iné.

Nepovoľujeme umiestnenie reklamných zariadení, napojenie reklamných zariadení a pripojenie reklamných zariadení na rozvod verejného osvetlenia a umiestňovanie vzdušných káblových vedení.

Umiestnenie akýchkoľvek prvkov je možné iba po schválení správcom verejného osvetlenia TSB. Z hľadiska ich prevádzky je potrebné rozlišovať, či sú tieto zariadenia pripojené k napájacej sieti verejného osvetlenia.

Overenie možnosti využitia infraštruktúry verejného osvetlenia musí byť overené a následne odsúhlasené správcom verejného osvetlenia TSB. Uvedené podmienky sú všeobecnými podmienkami a v individuálnych prípadoch sa môžu meniť.

Chcem umiestniť zariadenie na stožiar verejného osvetlenia. Vyžaduje si toto zariadenie pripojenie k elektrickým rozvodom verejného osvetlenia?

Áno, vyžaduje si a uplatňujú sa tieto základné podmienky:

 • Podružné odbery elektrickej energie z verejného osvetlenia.
  • Uchytenie zariadení realizovať antikoróznymi prvkami mimo dvierok elektrovýzbroje stožiara.
  • Napojenie na rozvod verejného osvetlenia realizovať zo stožiarovej svorkovnice zo samostatne isteného vývodu. V prípade, že v stožiarovej svorkovnici nie je voľný vývod, je potrebné zrealizovať výmenu stožiarovej svorkovnice za štandardný typ svorkovnice pre príslušný typ stožiara s dostatočným počtom vývodov.
  • Prechod napájacieho vedenia z vnútra stožiara smerom von ku inštalovanému zariadeniu žiadame zrealizovať v dostatočnej výške tak, aby bolo zamedzené vzniku úrazu elektrickým prúdom a tiež zatekaniu do stožiara.

Nie, nevyžaduje si a uplatňujú sa tieto základné podmienky:

 • Využitie stožiarov verejného osvetlenia ako nosičov pre osadenie zariadení bez jeho napojenia na elektrické rozvody verejného osvetlenia.
  • Uchytenie zariadení realizovať antikoróznymi prvkami mimo dvierok elektrovýzbroje stožiara.
  • Náveterná plocha všetkých inštalovaných zariadení súhrnne nesmie presiahnuť 1,2m2.

Každú žiadosť posudzujeme individuálne. Aj napriek splneniu podmienok je možné, že žiadosti nevyhovieme.

Stiahnuť žiadosť10. 07. 2024 • DOCX • 62,9 kB