Prideľovanie dotácií

Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

Z dôvodu vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov je Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou na rok 2022 uzatvorený.

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2022

Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta. Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta, ktorými sú predovšetkým Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká.
Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu aktívne prispieť k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.
Vaša žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a tým sa stáva dôvodom na vyradenie. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

Kontakt

Konzultácie k podávaniu žiadostí Ing. Marek Zúbek
marek.zubek@bratislava.sk
napísať

Informačná povinnosť

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, kontakt na zodpovednú osobu zodpovednaosoba@bratislava.sk ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), za účelom poskytnutia finančného príspevku na hospodárenie so zrážkovými vodami.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Prenos do tretích krajín ani automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov ako aj Vašich práv sú uvedené na stránke hlavného mesta alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta. Svoje práva si môžete uplatniť na mojepravo@bratislava.sk. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie údajov môže mať za následok nemožnosť poskytnutia príspevku.