Hlavné mesto má možnosť na základe vopred vyhlásených podmienok udeľovať dotácie, t.j. finančnú podporu konkrétnym projektom, ktoré predložia právnicke osoby a fyzické osoby – podnikatelia. Podmienkou je, že musia mať sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo pôsobiť, vykonávať činnosť na území hlavného mesta alebo poskytovať služby obyvateľom hlavného mesta.

Hlavné mesto SR Bratislava prideľuje dotácie v nasledujúcich oblastiach: