Hlavné mesto ako verejný obstarávateľ rok čo rok rozširuje uplatňovanie princípu tzv. "zodpovedného" verejného obstarávania, ktorý si dáva za cieľ prispieť nielen k efektívnejšiemu zadávaniu zákaziek, ale aj k podpore životného prostredia a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Tieto ciele patria medzi strategické ciele EÚ ako aj SR, ktorá ich začína vyžadovať aj zákonom. Dobrá správa je, že hlavné mesto zákonom stanovené kvóty prekračuje a patrí v tejto oblasti medzi najaktívnejších obstarávateľov na Slovensku.

Mesto začalo s uplatňovaním zodpovedného verejného obstarávania v roku 2019 a odvtedy sa každoročne snaží zvyšovať počet zákaziek, ako aj ich finančný podiel, v ktorých uplatňuje zodpovedný aspekt. V roku 2021 tak hlavné mesto zadalo už 48 zodpovedných zákaziek, z ktorých 29 bolo tzv. „zelených“ a 22 tzv. „sociálnych“ (v troch zákazkách bol použitý aj zelený aj sociálny aspekt).

Prehľad zodpovedných zákaziek

Rok 2021 2020 2019

Počet zodpovedných zákaziek 48 17 7

Použité: v 29 bol použitý zelený aspekt a v 22 sociálny v 11 bol použitý zelený aspekt a v 8 sociálny vo všetkých 7 bol použitý zelený aspekt

Hlavné mesto sa taktiež snaží propagovať a šíriť myšlienku zodpovedného verejného obstarávania tak, aby aj ostatní nákupcovia mohli čerpať z rozvíjajúcej sa praxe. Z toho dôvodu nižšie zverejňuje prípadové štúdie k jednotlivým zodpovedným nákupom, ktorými sa možno voľne inšpirovať. Upozorňujeme, že nemusí byť vhodné doslovné kopírovanie nastavenia zákaziek, keďže najmä ekonomické nastavenie, (napr. váha jednotlivých kritérií) sa môže líšiť od zákazky k zákazke.

Prípadové štúdie