Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2019

Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta. Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta, ktorými sú predovšetkým Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká. 

Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu aktívne prispieť  k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.

Kto môže požiadať o finančný príspevok:

 • Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
 • Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Výška príspevku  

 • Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
 • Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov. Termín vyúčtovania nákladov je najneskôr 15. 12. 2019

Príklady podporovaných opatrení

 • Vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov (drenážne a vsakovacie systémy – povrchové, podpovrchové, dažďové záhradky)
 • Zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej následné využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody pomocou zberných nádob (nákup produktov  a zariadení na vsakovanie a filtrovanie, zásobníky dažďovej vody, retenčné nádrže, čerpadlá)
 • Realizácia vodopriepustných povrchov, nahradenie nepriepustných spevnených plôch za priepustné (napr. zatrávňovacia dlažba a pod.)
 • Realizácia vegetačných striech alebo „zelených“ stien na fasádach budov
 • Vytvorenie systémov pre využívanie zrážkovej vody pre ďalšie činnosti (úžitková voda v domácnosti – sprchovanie, pranie, WC)

Ako požiadať o finančný príspevok:

 • Žiadosť o finančný príspevok sa podáva na predpísanom tlačive spolu s prílohami
 • Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť poštou alebo osobne (do podateľne) a elektronicky
 • Žiadosti sa podávajú počas roka priebežne, najneskôr však do 30. septembra 2019 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov

Adresa pre doručenie žiadosti (podacia a korešpondenčná):

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie stratégie a projektov
Primaciálne nám. 1
841 99 Bratislava

Elektronická adresa pre doručenie: osap@bratislava.sk,  predmet správy: „Grantová schéma - zrážky“