Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

Z dôvodu naplnenia sumy rozpočtovaných finančných prostriedkov je Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou na rok 2021 uzatvorený.Výzva na podávanie žiadostí v roku 2021

Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta. Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta, ktorými sú predovšetkým Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká. 

Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu aktívne prispieť  k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.

Kto môže požiadať o finančný príspevok:

 • Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
 • Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Výška príspevku  

 • Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
 • Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.

Príklady podporovaných opatrení

 • Vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov (drenážne a vsakovacie systémy – povrchové, podpovrchové, dažďové záhradky)
 • Zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej následné využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody pomocou zberných nádob (nákup produktov  a zariadení na vsakovanie a filtrovanie, zásobníky dažďovej vody, retenčné nádrže, čerpadlá)
 • Realizácia vodopriepustných povrchov, nahradenie nepriepustných spevnených plôch za priepustné (napr. zatrávňovacia dlažba a pod.)
 • Realizácia vegetačných striech alebo „zelených“ stien na fasádach budov
 • Vytvorenie systémov pre využívanie zrážkovej vody pre ďalšie činnosti (úžitková voda v domácnosti – sprchovanie, pranie, WC)

Ako požiadať o finančný príspevok:

 • Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

            Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
            Oddelenie implementácie externého financovania
            Primaciálne námestie 1
            814 99 Bratislava

 • V ľavom dolnom rohu obálky uveďte poznámku “ Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou ".
 • Žiadosti sa podávajú v termíne od 01.06.2021 – 30.09.2021 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 20 000 Eur.
 • Najneskorší termín odoslania a doručenia žiadosti spolu s prílohami je 30. september 2021 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Formulár žiadosti je potrebné najskôr ELEKTRONICKY ODOSLAŤ a až potom VYTLAČIŤ VO VERZII PRE TLAČ.

Vaša žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a tým sa stáva dôvodom na vyradenie. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

KONZULTÁCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ:

Ing. Marek Zúbek

kontakt: 02/59 356 462

marek.zubek@bratislava.sk

utorok:   9:00 – 15:00
štvrtok:   9:00 – 15:00