Zajtra: Mierne zamračené 21°C

Magistrát

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava existuje od 1. januára 1991. Predtým mestský úrad necelých 50 rokov niesol názov Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy (NVMB).

Historicky však platí, že mestský úrad, národný výbor, alebo magistrát plnili, či plnia úlohu mestskej radnice. Radnica zabezpečuje kompletnú písomnú agendu mestskej samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania, ako aj styk s občanmi. Vo väčšine otázok však nerozhoduje, iba vykonáva rozhodnutia orgánov samosprávy.

Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu mestských orgánov a orgánov mestského zastupiteľstva; je podateľňou a výpravňou písomností Bratislavy,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia Bratislavy, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia Bratislavy,
 • zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy,
 • zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.
 • na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu najmä
 • riadi magistrát a organizuje jeho prácu,
 • sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Bratislavy a vnútornej správy magistrátu,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora.

Riaditeľ magistrátu

Mgr. Ctibor Košťál 

E-mail:
riaditel@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálny palác
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava