Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti


Vrecový spôsob zberu od domu k domu sme realizovali v rámci prvej etapy od augusta 2020 v siedmich mestských častiach: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory. V rámci vyhodnotenia prvej etapy bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených častí a prispôsobiť nový systém zberu ich komfortu. Preto sme v novembri realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 domácností rodinných domov v pilotných mestských častiach. Až 76,8 % z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a 85,4% je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. 

Na rozdiel od systému zberných hniezd prebieha vrecový systém zberu  pre občanov komfortne priamo spred rodinných domov z obvyklého odvozného miesta komunálneho odpadu. Zberné hniezda sme zrušili a ponechali len kontajnery na sklo. Sledovali sme postupné zlepšovanie čistoty životného prostredia a znižovanie znečistenia verejných priestranstiev na miestach bývalých zberných hniezd. V blízkosti zvonov na sklo sa už netvoria “skládky“ odpadov. Veľakrát sa tam totiž nachádzal odpad, ktorý tam nepatril, kontajnery boli preplnené a vytriedené zložky znečistené. Pri vrecovom zbere sa tieto javy darí eliminovať a v našich vlastných vreciach končí takmer výhradne odpad, ktorý tam skutočne patrí. 

V neposlednom rade bolo cieľom nastavenia nového  systému aj zvýšenie miery triedenia a kvality vytriedenej zložky. Aby sme zistili, či vrecový zber triedeného odpadu naozaj prináša čistejšiu druhotnú surovinu, v októbri 2020 sme zrealizovali analýzu vzoriek odpadov zo všetkých mestských častí, kde bol v rámci 1. etapy zavedený vrecový systém zberu triedeného odpadu papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými a kovovými obalmi z rodinných domov. Analýza nám ukázala, že v rámci novo zavedeného vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %. Znečistenie papiera v modrých vreciach je 4 %, pričom pri systéme zberných hniezd bolo až 16 %.  

Zavedením tohto systému zberu celoplošne pre rodinné domy by sa mala úroveň vytriedenia v našom hlavom meste ešte zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 % viac odpadu na efektívnejšie využitie. 

Za základe vyhodnotenia prvej etapy a prieskumu spokojnosti občanov sa mesto rozhodlo pokračovať v rozbehnutom systéme vrecového zberu a považuje ho za úspešný. Zrušením zberných hniezd sa zvýšila kvalita a čistota životného prostredia, zbiera sa čistejšia surovina, a tak sa tiež zabezpečí vyššia úroveň recyklácie.  

Keďže respondentky a respondenti prieskumu najviac uvádzali medzi návrhmi na zlepšenie systému častejší odvoz odpadu, dopyt na viac vriec a využívanie zberných nádob, systém sme sa rozhodli prispôsobiť ich komfortu. Frekvencia zberu 1x za mesiac sa v letných mesiacoch (jún, júl a august), kvôli vyššej spotrebe plastov a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich dní, zvýši pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky na 2x za mesiac. Do domácností sa v rámci dopytu dodá zvýšený počet modrých vriec na papier z pôvodných 25 na 26 ks/rok a žltých vriec pre plasty, kompozitné obaly a kovy z pôvodných 25 na 32 ks /rok

Nakoľko v OLO, a.s. prispôsobilo harmonogramy zvozov tak, aby zahŕňali aj čas na vyťahovanie z nádob, obyvatelia budú môcť od januára 2021 vykladať v deň zvozu vrecia s triedeným zberom aj vo vlastnej zbernej nádobe. Vrecia v nádobe musia byť uzatvorené, resp. zaviazané a odpad vo vreciach môže byť len ten, ktorý do nich patrí v zmysle VZN. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou vreca.  

Na začiatku roku 2021 sa do systému zberu zapoja ďalšie 3 mestské časti: Rača, Nové Mesto a Ružinov. Odvoz odpadu začne vo februári 2021, čomu bude predchádzať rozvoz vriec. Od augusta 2021 sa do systému zapoja zostávajúce mestské časti so zvozom odpadu v septembri. 

Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom cez zvony na sklo. Na zberných hniezdach už nebudú  k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané spolu s kompozitnými a kovovými obalmi. 

Zapojenosť obyvateľstva po troch mesiacoch od spustenia 1. etapy bola  72% pre plast, kompozitné a kovové obaly a 28% pre papier.  Využívanie vrecového zberu stúpa každým mesiacom, a to aj vďaka dobrej spolupráci s mestskými časťami. V pilotnom zavádzaní sa opätovne potvrdilo, že intenzívnou komunikáciou medzi partnermi a zodpovednou komunikáciou s verejnosťou je možné posilniť zodpovedné nakladanie s odpadmi v jednotlivých domácnostiach. 

Mesto spolupracuje na zavedení vrecového zberu z rodinných domov  s organizáciou zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s. a spoločnosťou OLO a.s. 

Viac informácií a jednotlivé harmonogramy nájdete na: https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov 

Súvisiaci obsah

Komentáre