Hlavné mesto podporí športové podujatia príspevkami z grantového programu


Po úspešnom minulom roku, v ktorom bolo napriek pandémii koronavírusu v troch podprogramoch Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania podporených 183 projektov v celkovej sume 1 050 000 Eur, bola v tomto roku prerozdelená dotácia až 229 žiadateľom v celkovej sume 820 000 Eur. Hlavné mesto chce v tom pokračovať aj budúci rok a ponúknuť tak obyvateľom a návštevníkom Bratislavy významné celoslovenské a medzinárodné podujatia. 

Podprogram 2 je jeden zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste so zameraním na podporu, rozvoj a popularizáciu športu a neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Jeho cieľom je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí na území hlavného mesta, ktoré sú na národnej, medzinárodnej, resp. celosvetovej úrovni. Minimálna výška dotácie na schválený projekt je 3 320 Eur, maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi vrátane projektov v grantovom Podprograme 1 je 10 000 Eur.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 31. január 2022. Záujemcovia sa o dotáciu môžu uchádzať po zaregistrovaní v elektronickom systéme na stránke: https://bratislava.egrant.sk/, vyplnení formulára žiadosti vrátane povinných príloh a odoslaní v systéme do stanoveného termínu uzávierky. 

O pridelení dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu Komisie pre  školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva.

Podrobnejšie informácie o výzve a o samotnom Podprograme 2 sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-2-na-podporu-sportovych-a-vzdelavacich-podujati alebo na jitka.bystricka@bratislava.sk.

V tomto roku bolo v Podprograme 2 podporených 13 projektov v celkovej sume 60 000  Eur. 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre