Hlavné mesto vyhlásilo výzvu na podporu národných a medzinárodných športových a vzdelávacích podujatí


Podprogram 2 je jeden zo štyroch podprogramov grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste so zameraním na podporu, rozvoj a popularizáciu športu a neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Jeho cieľom je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí na území hlavného mesta na národnej, medzinárodnej, resp. celosvetovej úrovni. Minimálna výška dotácie na schválený projekt je 3 320 eur, maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi vrátane projektov v Podprograme 1 je 10 000 eur. 

O pridelení dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2021. Záujemcovia sa o dotáciu môžu uchádzať po zaregistrovaní sa v elektronickom systéme na stránke: https://bratislava.egrant.sk/, vyplnení formulára žiadosti vrátane povinných príloh a odoslaní v systéme do stanoveného termínu uzávierky. 

V minulom roku, v ktorom sa samosprávy museli vysporiadať s pandémiou koronavírusu a nestálou epidemiologickou situáciou, bolo hlavné mesto jednou z tých samospráv, ktoré sa rozhodlo podporiť prostredníctvom grantovej schémy šport a vzdelávanie. Napriek krátenému rozpočtu bolo v troch podprogramoch grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania podporených 183 projektov, z toho 12 projektov v Podprograme 2 v celkovej sume 50 000 Eur. 

Podrobnejšie informácie o výzve a o samotnom Podprograme 2 sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-2-na-podporu-sportovych-a-vzdelavacich-podujati alebo na jitka.bystricka@bratislava.sk.

Súvisiaci obsah

Komentáre