Pokračujeme vo vysokom štandarde otvorenosti pri výberových konaniach


Rokovací poriadok presne upravuje pravidlá a spôsob rokovania výberovej komisie pri výbere členov predstavenstiev obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.

 

Výberový proces sa tak opäť bude riadiť jasnými pravidlami. Pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme transparentne informovať.

 

V prvom kole výberová komisia vyberie na základe konzultácie s personálnymi poradcami najkvalifikovanejších uchádzačov na hĺbkový pohovor. Následne výberová komisia vyberie najviac piatich najkvalifikovanejších uchádzačov, ktorí budú pripustení na samotné výberové konanie pred výberovou komisiou, najmä na základe materiálov poskytnutých uchádzačmi, výstupov z hĺbkových rozhovorov, správ o kontrole integrity, kontrole referencií. A napokon v treťom kole budú uchádzači neverejne a verejne vypočutí výberovou komisiou.

 

Životopisy uchádzačov postupujúcich ďalej do výberového konania budú opäť s dostatočným predstihom zverejnené na internete. Ktokoľvek nám tak bude môcť poskytnúť informácie o prípadnom konflikte záujmov uchádzača, spochybňujúce integritu uchádzača resp. iné informácie relevantné pre ochranu verejného záujmu vo vzťahu k uchádzačovi.

 

  • Samotné výberové konanie bude mať dve za sebou idúce časti:
  1. Neverejné vypočutie uchádzačov, na ktorom má právo zúčastniť sa aj zástupca za každý poslanecký klub, s výnimkou klubu, ktorý nominoval člena výberovej komisie;
  2. Verejné vypočutie uchádzačov, kde bude mať uchádzač priestor na vlastnú prezentáciu, nasledovať budú otázky výberovej komisie a otázky verejnosti a zástupcov poslancov mestského zastupiteľstva.

 

Na základe všetkých poskytnutých podkladov a vystúpení výberová komisia zhodnotí uchádzačov a vytvorí na podklade štandardizovaného bodovacieho systému poradie uchádzačov na odporúčanie primátorovi.

 

Kompletné informácie o aktuálne vyhlásených výberových konaniach na členov predstavenstiev a riaditeľov mestských podnikov a organizácií, ako aj Rokovací poriadok a Zoznam členov výberových komisií nájdete na:

https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii

 

Zároveň – v záujme získať čo najviac kvalitných uchádzačov – sme sa rozhodli predĺžiť termín na prihlasovanie sa do výberového konania na pozície:

  • člen predstavenstva zodpovedný za technicko-výrobný úsek pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.,
  • člen predstavenstva zodpovedný za technicko-prevádzkový úsek pre Dopravný podnik Bratislava.

 

Záujemcovia o tieto pozície majú príležitosť prihlásiť sa do 16.08.2019 (vrátane 16.08.2019).

 

Súvisiaci obsah

Komentáre