Uzavreli sme posledné výberové konania do predstavenstiev mestských podnikov


Do výberového konania na riaditeľa/ku Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bolo doručených v čase prijímania prihlášok celkovo 10 prihlášok. Na základe revízie životopisov a pohovorov s personalistami, boli 10.10.2019 na vypočutie pred výberovú komisiu pozvaní 4 uchádzači:

 1. Maio Matei
 2. Martin Puhovich
 3. Miroslav Špacír
 4. Boris Šramko

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Borisa Šramka za riaditeľa Marianum, avšak len na obdobie jednoročného mandátu, pričom predĺženie mandátu pánovi Šramkovi navrhuje podmieniť splnením krátkodobých cieľov.

Navrhnuté indikatívne ciele sú nasledujúce:

Zavedenie triedenia odpadu na cintorínoch – v termíne ¼ rok (od nástupu)

Predložiť koncepciu cenotvorby - nový cenník – v termíne ¼ rok (od nástupu)

Citeľné zníženie využívania plastových kvetín – v termíne 1 rok (od nástupu)

Rozšírenie cintorínov formou rýchlych riešení – v termíne ½ roka (od nástupu)

Začať vypracovávať koncepciu rozvoja mestského pohrebníctva – bezodkladne po nástupe

 

V ďalšom výberovom konaní boli 11.10.2019 vypočutí uchádzači o pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za obchod (CSO) spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.. Pred komisiu sa postavili piati uchádzači:

 1. Ľubomír Blaško
 2. Ladislav Kizak
 3. Jaroslav Škrabák
 4. Alena Trančíková
 5. Ladislav Vlachovič

 

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Ladislava Kizaka za člena predstavenstva BVS, a. s.

 

Výberové konania na členov predstavenstiev mestských podnikov uzatvoril výber na pozíciu člena predstavenstva – zodpovedného za infraštruktúru (CIO) – spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s.. Toto výberové konanie sa uskutočnilo 15.10.2019. O pozíciu sa uchádzalo 7 kandidátov. Na základe revízie životopisov a rozhovorov s uchádzačmi boli na vypočutie pred komisiu pozvaní 4 uchádzači:

 1. Alica Gregáňová
 2. Michal Halomi
 3. Norbert Takács
 4. Peter Velčický

 

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Michala Halomiho za člena predstavenstva DPB.

 

Všetky podrobné informácie o týchto výberových konaniach, vrátane životopisov uchádzačov vypočutých pred komisiou a ich rozvojových plánov nájdete na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii. V najbližších dňoch po spracovaní a schválení všetkými členmi výberovej komisie rovnako zverejníme aj zápisnice z týchto výberových konaní.

 

V otvorených výberových konaniach pokračujeme ďalej. Do konca roka plánujeme vyhlásiť výberové konania na riaditeľov/riaditeľky Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Začiatkom budúceho roka budú nasledovať výberové konania na pozície riaditeľa/riaditeľky Správy telovýchovných a rekreačných zariadení, Zoologickej záhrady Bratislava, Mestskej knižnice v Bratislave, Mestského múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu na ochranu pamiatok.

Súvisiaci obsah

Komentáre