Výsledky prvých výberových konaní


Na príprave transparentných výberových konaní sme pracovali dlho. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, nechali ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu. Na vyhlásené výberové konania zareagovalo celkovo 104 uchádzačov. Aj tento počet doručených prihlášok svedčí o tom, že stransparentnenie a otvorenie výberového procesu má zmysel a že takémuto procesu uchádzači dôverujú. 

Uchádzači, ktorí spĺňali kritériá, boli prizvaní na osobný pohovor s profesionálnymi personalistami. Následne si na základe bodového hodnotenia uchádzačov a kontroly integrity výberové komisie vybrali najkvalifikovanejších uchádzačov na neverejné a verejné vypočutie. Životopisy uchádzačov, ktorí postúpili na vypočutie pred komisiu, sme zverejnili na internete a verejnosť ich mohla študovať, ale aj sa k nim vyjadriť (najmä z hľadiska upozornenia na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov).

Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť, kde bol kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie sa pýtali uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce zo zistení kontroly integrity. Na neverejnom vypočutí sa mohol zúčastniť aj jeden zástupca za každý poslanecký klub, s výnimkou klubu, ktorého nominant bol členom výberovej komisie pri danom výberovom konaní.

Nasledovalo verejné vypočutie, na ktorom uchádzači odprezentovali svoje projekty a opäť čelili otázkam komisie aj  verejnosti. Teší nás záujem verejnosti, médií aj mimovládnych organizácií, ktoré sa na vypočutí zúčastnili a využili možnosť klásť uchádzačom otázky.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB)

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva DPB bolo celkovo doručených 24 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 10 uchádzačov na pohovor s personalistami. Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity, hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva DPB na verejné a neverejné vypočutie (1. Stanislav Brečka, 2. Vladimír Rafaj, 3. Martin Rybanský, 4. Ivan Sokáč). Neverejné a následne verejné vypočutie sa konalo 10.6.2019.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Martina Rybanského za predsedu predstavenstva DPB.

Primátor má teraz v zmysle pravidiel výberových konaní rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu, pričom však musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OLO)

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva OLO bolo celkovo doručených 21 kompletných prihlášok.

Na neverejné a následné verejné vypočutie boli pozvaní:  1. Peter Krasnec, 2. Jordan Mandalov, 3. Martin Maslák, 4. Ladislav Procházka, 5. Ivan Sokáč. Vypočutie sa konalo 12.6.2019.

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Martina Masláka za predsedu predstavenstva OLO.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva BVS bolo celkovo doručených 22 kompletných prihlášok.

Na vypočutie pred komisiou boli pozvaní štyria najvyššie umiestnení uchádzači: 1. Rastislav Lauko, 2. Peter Olajoš, 3. Ivan Sokáč, 4. Emerich Šinka. Vypočutie pred komisiou aj verejnosťou bolo 13.6.2019.

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Petra Olajoša za predsedu predstavenstva BVS.

Mestské lesy v Bratislave

Do výberového konania na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Mestských lesov v Bratislave bolo celkovo doručených 7 kompletných prihlášok. Komisia zostavila rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave na verejné a neverejné vypočutie. Pred komisiou boli 17.6.2019 vypočutí: 1. Matej Dobšovič, 2. Tibor Jančok, 3. Ján Jenčo.

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Matej Dobšoviča riaditeľa Mestských lesov v Bratislave.

Keďže si ctíme zásadu transparentnosti, rozhodli sme sa aj nad rámec nových pravidiel výberových konaní zverejniť  mená všetkých prihlásených uchádzačov okrem tých, ktorí odvolali súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Zoznam je dostupný TU.

Rovnako sú zverejnené aj rozvojové plány uchádzačov o pozície predsedov predstavenstiev mestských podnikov a riaditeľov príspevkových organizácií TU.

Zoznam členov výberových komisií, ktorí sa zúčastnili na uvedených výberových konaniach

Dopravný podnik Bratislava, a. s.:

 1. Peter Netri – predseda

Niekdajší šéf Cyklokoalície, ktorý pracuje momentálne na magistráte Bratislavy, na oddelení dopravného inžinierstva. Pôsobil na manažérskych pozíciách v súkromnom sektore. Má skúsenosti s projektovým manažmentom, komunitným manažérom. Venoval sa tiež manažmentu sociálnych médií a marketingu.

 1. Renáta Bláhová

Má 25 ročné skúsenosti v oblasti daní a účtovníctva. Začínala na oddelení auditu a daní v slovenskom Arthur Andersen, v roku 1997 založila spoločnosť BMB Partners, v ktorej pôsobí ako partnerka doteraz. Renáta Blahová je tiež prezidentkou The International Fiscal Association na Slovensku. 

 1. Ján Barienčík

Od roku 2011 je riaditeľom a konateľom Dopravného podniku mesta Žiliny. Predtým pôsobil ako špecialista na komunikácie a dráhy na úrade Žilinského samosprávneho kraja. Bol tiež prednostom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline a riaditeľom Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Martine. Skúsenosti má aj z rôznych pozícií v ŽSR.

 1. Ivana Molnárová

Má dlhoročné skúsenosti v personalistike. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia, od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia.

 1. Ľuboš Krajčír

Od roku 2015  zástupcom starostu mestskej časti Bratislava - Dúbravka, pričom bol opakovane zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva, je tiež poslancom mestského zastupiteľstva. Predtým pôsobil ako manažér finančných rizík podnikov v ČSOB banke.

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.:

 1. Annamarie Velič – predseda

Je konzultantkou pre oblasť udržateľného rozvoja v privátnej aj verejnej sfére. Vyštudovala technológiu vody na bratislavskej STU, neskôr Evironmentálne inžinierstvo na Wayne State University v USA. Spolu s tímom odborníkov a aktivistov je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Za našu vodu, kde sa aktívne zaoberá systémovými zmenami pri kontrole kvality vôd. Venuje sa projektom spoločenskej zodpovednosti firiem, zero waste projektom.

 1. Martin Chren

Je starostom mestskej časti Bratislava – Ružinov, župný a mestský poslanec zvolený za Ružinov, ekonóm, podnikateľ a manažér. V minulosti bol tiež zvolený za poslanca Národnej rady SR a bol štátnym tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR.

 1. Peter Gažík

Od roku 2015 generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti O2 Slovakia s.r.o. Venoval sa tiež startup-om a podpore inovatívnych projektov v Neulogy. Peter Gažík študoval lingvistiku a politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave aj na London School of Economics.

 1. Ivana Molnárová

Má dlhoročné skúsenosti v personalistike. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia, od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia.

 1. Maroš Záhorský

Pôsobil na Ministerstve životného prostredia SR, kde mal na starosti vypracovanie strategických a koncepčných dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva, najmä Program odpadového hospodárstva SR, a transpozíciu európskej legislatívy do slovenskej. Na ministerstve sa ďalej venoval smerovaniu štrukturálnych fondov EÚ do oblasti odpadového hospodárstva. Aktuálne pôsobí v súkromnej sfére v oblasti triedeného zberu.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.:

 1. Ctibor Košťál – predseda

Od decembra 2018 riaditeľom magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava , predtým bol členom Rady pre štátnu službu a dlhoročným riaditeľom a výskumníkom Inštitútu SGI.  Pôsobil tiež ako poradca na Ministerstve práca a sociálnych vecí SR.

 1. Peter Škodný

Má dlhoročné manažérske skúsenosti v nadnárodných spoločnostiach. Aj momentálne pôsobí v manažérskych pozíciách v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a T-Mobile Česká republika.

 1. Eva Birčáková

Od roku 2008 coach, trénerka a HR konzultantka v spoločnosti  Adamas Coaching & Consulting. Predtým pôsobila ako riaditeľka HR v spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia, prax v oblasti ľudských zdrojov má tiež zo spoločností Slovak Telekom a Kraft Foods.

 1. Peter Cmorej

Je poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Pôsobil tiež ako finančný analytik, poradca, ekonóm a právnik a predseda OZ Spotrebiteľské právne centrum.

 1. Miroslav Kos

Je špecialistom skupiny SMP CZ, ktorá pôsobí v oblasti stavieb pre vodné hospodárstvo. Do roku 2015 bol 15 rokov generálnym riaditeľom spoločnosti Sweco Hydroprojekt – konzultačná a projektová firma v oblasti vodného hospodárstva, pôsobil vo vedení medzinárodnej skupiny Sweco CEE. Podieľal sa na rade projektov čističky odpadových vôd, kanalizácií a úpravy vody v ČR, SR a v zahraničí.

Mestské lesy v Bratislave:

 1. Andrej Kovárik – predseda

Aktuálne splnomocnencom primátora Hlavného mesta SR Bratislava  pre zeleň a životné prostredie a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v odbore Ochrana a využívanie prírody a krajiny. V minulosti pôsobil aj v ŠOP SR - Štátna ochrana prírody SR.

 1. Peter Gažík

Od roku 2015 generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti O2 Slovakia s.r.o. Venoval sa tiež startup-om a podpore inovatívnych projektov v Neulogy. Peter Gažík študoval lingvistiku a politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave aj na London School of Economics.

 1. Eva Birčáková

Od roku 2008 coach, trénerka a HR konzultantka v spoločnosti  Adamas Coaching & Consulting. Predtým pôsobila ako riaditeľka HR v spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia, prax v oblasti ľudských zdrojov má tiež zo spoločností Slovak Telekom a Kraft Foods.

 1. Viliam Pichler

Dekan lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.  Dizertačnú prácu obhájil na Lesníckej fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, študoval tiež environmentalistiku na Európskom inštitúte postgraduálneho vzdelávania pri TU v Drážďanoch. V roku 2000 sa stal členom Národného komitétu UNESCO , neskôr sa z poverenia Ministerstva životného prostredia stal hlavným spracovateľom projektu nominácie pralesov Slovenska na zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Ako národný expert a expert WHC UNESCO pôsobil na hodnotiacich misiách doma i v zahraničí.

 1. Jakub Mrva

Je poslanec mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Ako predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty aktívne participoval na tvorbe Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave a tvorbe zonácie lesoparku s cieľom posilniť rekreáciu, ochranu prírody a šetrné spôsoby hospodárskej činnosti. Pôsobí ako Risk Management Specialist v spoločnosti Orange Slovensko.

Súvisiaci obsah

Komentáre