Triedený zber


Oznam

Oznamujeme obyvateľom Bratislavy, že bude opätovne obnovený zber veľkých elektrospotrebičov z domácností. Objednávku nájdete TU.

Plánované zbery:

Bratislava okresy I, II a III:

- sobota 17.4.2021, medzi 8:00 a 12:00

- sobota 1.5.2021, medzi 8:00 a 12:00

 

Bratislava okresy IV a V:

- sobota 24.4.2021, medzi 8:00 a 12:00

- sobota 8.5.2021, medzi 8:00 a 12:00


Na území Bratislavy sú v systéme zberu vytvorené podmienky na oddelený zber týchto zložiek komunálnych odpadov:

  • odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (Komunitné kompostovanie, Kompostovanie)
  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
  • elektroodpad z domácností
  • batérie a akumulátory
  • vyradené lieky

Ak chcete vedieť, ako správne triediť a predchádzať vzniku odpadu na území Bratislavy, stiahnite si nášho sprievodcu triedením a predchádzaním vzniku odpadu:

Harmonogram zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

Štítky na kontajneroch OLO, a.s.:

Sklo

Papier

Plasty

Bio zo záhrad