Triedený zber


Na území Bratislavy sú v systéme zberu vytvorené podmienky na oddelený zber týchto zložiek komunálnych odpadov:

  • odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (Komunitné kompostovanie, Kompostovanie)
  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
  • elektroodpad z domácností
  • batérie a akumulátory
  • vyradené lieky

Ak chcete vedieť, ako správne triediť a predchádzať vzniku odpadu na území Bratislavy, stiahnite si nášho sprievodcu triedením a predchádzaním vzniku odpadu:

Štítky na kontajneroch OLO, a.s.:

Sklo

Papier

Plasty

Bio zo záhrad