Ubytovňa Fortuna

Ubytovacie zariadenie Fortuna je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy.
Ubytovňa Fortuna poskytuje svojím obyvateľom služby:

 • prechodné ubytovanie
 • základné sociálne poradenstvo odborným pracovníkom ubytovne

Cieľové skupiny obyvateľov

 • rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania
 • odchovanci detských domov po ukončení ústavnej starostlivosti (max. do 35 roku veku)
 • týrané osoby a obete domáceho násilia po písomnom doporučení krízového strediska, v ktorom im bola poskytnutá odborná pomoc pobytovou formou
 • zamestnanci hlavného mesta a zamestnanci organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

Podmienky prijatia

Žiadateľ žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Vyplnenú žiadosť aj so všetkými prílohami osobne odnesie alebo zašle poštou na oficiálnu adresu úradu Hlavného mesta SR Bratislavy:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám.1,  P. O. Box 192
814 99  Bratislava 1

Po zaevidovaní žiadosti bude písomné stanovisko ubytovne žiadateľovi doručené. V prípade prijatia žiadateľa na prechodné ubytovanie v ubytovni Fortuna, Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorí s občanom zmluvu o ubytovaní. Konzultácie a informácie o ubytovaní sa poskytujú v ubytovni Fortuna.

Aktuálne informácie (stav ku dňu 1.2.2018):

 • Kapacita ubytovne podľa kolaudačného rozhodnutia: 361 osôb
 • Naplnenosť kapacity v percentách: 80,1 %
 • Počet voľných obytných miestností a miest v nich: devätnásť obytných miestností, každá pre dve osoby a dve pre štyri osoby
 • Počet evidovaných žiadostí o ubytovanie 2 pre 5 osôb
 • Počet zamestnancov ubytovne: 13