Bývanie a ubytovanie

Rozvoj nájomného bývania

Aby mohli občania Bratislavy cenovo dostupne a dôstojne bývať

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách, avšak v našom hlavnom meste je mimoriadne zanedbané - v rámci hlavných miest V4 sme na tom najhoršie a máme najnižší počet mestských nájomných bytov. Mesto preto pracuje na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov.

Prečo potrebuje Bratislava nájomné bývanie?

V Bratislave úplne chýbajú nájomné byty ako jeden zo spôsobov zabezpečenia cenovo dostupného bývania. Záleží nám na tom, aby Bratislava bola mesto pre všetkých a aj ľudia s priemerným a nižším príjmom, alebo tí, ktorí si nemôžu dovoliť vlastniť nehnuteľnosť, mali možnosť dôstojne bývať.
Ilustrácia prvky na web

Pre koho má byť nájomné bývanie určené?

Ilustrácia % pre Bratislavu, EÚ, Brno a Viedeň

Ako je na tom Bratislava s nájomným bývaním?

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách a v Bratislave je mimoriadne zanedbané. Iba približne 1% zo všetkých bytov v Bratislave sú mestské nájomné byty.  Pre porovnanie, v Brne je to 15%, vo Viedni až 30%, a ďalších 30% predstavujú byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností. Priemer v rámci celej EÚ je približne 10%.

Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030

Dôležitý dokument a vízia bývania v meste

Vzhľadom na stav mestského nájomného bývania v našom meste Bratislava nevyhnutne potrebovala základný koncepčný materiál, ktorý definuje, ako bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšom období a prezentuje víziu smerovania mesta v tejto oblasti.
Týmto materiálom je Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo vo februári 2021.

Ktoré oblasti pokrýva koncepcia?

    budovanie mestského bytového fondu
    správa, údržba a obnova bytového fondu
    spolupráca so súkromným sektorom
    dostupné bývanie pre sociálne ohrozené skupiny, ľudí bez domova a ďalšie
Koncepcia vznikala v kapacitách magistrátu, čím mesto ušetrilo niekoľko desiatok tisíc eur.

Aktuálne projekty

Ako získa mesto nové byty?

Rekonštrukciou bytov a budov

Rekonštrukciou bytov a budov

Mesto rekonštruuje byty a budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, alebo ktoré získalo do svojho vlastníctva, a ktoré sú nevyužívané a v zlom fyzickom stave.

Vlastnou výstavbou

Vlastnou výstavbou

Mesto bude stavať vlastné nájomné byty na vlastných pozemkoch a v lokalitách, kde takáto výstavba bude možná a vhodná.

Súčasťou prípravy nových projektov budú architektonické súťaže či participácia s obyvateľmi, tak, aby nové bytové domy čo najlepšie slúžili nielen nájomcom, ale tiež okoliu.

Aj preto bude mesto komunikovať zámery mesta ešte pred samotnou výstavbou na stretnutiach s obyvateľmi dotknutej lokality a reagovať na ich podnety.

Príkladom je architektonická súťaž na bytový dom na Terchovskej ulici.

Spoluprácou so súkromným sektorom

Spoluprácou so súkromným sektorom

Aj v súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky pripravuje hlavné mesto kroky smerujúce k spolupráci so súkromným sektorom v oblasti dostupného nájomného bývania.

Výzva na zmenu územného plánu 12/2021 Koncom roka 2021 sme v súlade s Koncepciou mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 a následne schválenej Metodiky zmien územného lánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu. Ukončenie výzvy bolo dané na posledný aprílový deň 2022. Počas 3 mesiacov prebiehali diskusie s viacerými dotknutými odborníkmi z radov zamestnancov magistrátu a následne sa žiadosti v priebehu augusta 2022 vyhodnotili a bola žiadateľom zaslaná odpoveď. Jednotlivé žiadosti posudzovali odborníci na územné plánovanie zo Sekcie územného rozvoja, z Metropolitného inštitútu Bratislava a ďalší externí zamestnanci magistrátu, ktorí zároveň posudzovali aj dopad na dopravnú infraštruktúru ako aj na občiansku vybavenosť. Následne sa žiadosti v priebehu augusta 2022 vyhodnotili a bola žiadateľom zaslaná odpoveď.

V odpovediach sme si zároveň vyhradili právo doplniť ďalšie požiadavky a usmernenia pre spracovanie Urbanistickej štúdie žiadateľmi na základe ďalších územno-plánovacích údajov, ktoré im v priebehu mesiacov september/október 2022 pošleme. Na základe toho žiadateľov následne požiadame, aby postupovali naďalej podľa Metodiky, bod B. Procesný postup pre potenciálnych záujemcov zo súkromného sektora o spoluprácu s hlavným mesto, odseku č. 4: „V prípade, ak záujemca o spoluprácu splní kritériá pre výber žiadateľa a hlavné mesto mu zároveň odporučí spracovať urbanistickú štúdiu za účelom preverenia možnej zmeny ÚPN BA, môže následne žiadateľ postupovať tak, že si: na vlastné náklady obstará urbanistickú štúdiu (UŠ) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona.“