Aby mohli občania Bratislavy cenovo dostupne a dôstojne bývať

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách, avšak v našom hlavnom meste je mimoriadne zanedbané - v rámci hlavných miest V4 sme na tom najhoršie a máme najnižší počet mestských nájomných bytov. Mesto preto pracuje na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov.

Prečo potrebuje Bratislava nájomné bývanie?

V Bratislave úplne chýbajú nájomné byty ako jeden zo spôsobov zabezpečenia cenovo dostupného bývania. Záleží nám na tom, aby Bratislava bola mesto pre všetkých a aj ľudia s priemerným a nižším príjmom, alebo tí, ktorí si nemôžu dovoliť vlastniť nehnuteľnosť, mali možnosť dôstojne bývať.

Ilustrácia prvky na web

Pre koho má byť nájomné bývanie určené?

1. Pre ľudí v dôležitých povolaniach

Nájomné bývanie potrebujeme napríklad pre dôležité povolania, ktoré nám v meste treba a bez ich služieb by sme sa nezaobišli: mestskí policajti, opatrovateľky/opatrovatelia, hasiči, zdravotné sestry, ale napríklad aj učitelia, ktorých je v Bratislave málo. Ak ich máme prilákať pracovať vo verejnom sektore a založiť si na tom svoju kariéru, práve možnosť nájomného bývania môže byť významnou motiváciou. V tomto chceme spolupracovať s mestskými časťami a aj s vládou SR a s príslušnými inštitúciami štátnej správy.

2. Pre reštituentov

Mesto Bratislava má zároveň zákonnú povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre vyše 500 nájomcov z reštituovaných bytov.

3. Pre ľudí a rodiny prechodne v ťažkej životnej situácii

V neposlednom rade chceme pomôcť zabezpečiť bývanie pre ľudí a rodiny, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie. Aktuálne máme veľký počet žiadateľov v poradovníkoch na mestský nájomný byt a nedostatočný počet bytov žiaľ spôsobuje, že čakacia doba je príliš dlhá.

Ilustrácia % pre Bratislavu, EÚ, Brno a Viedeň

Ako je na tom Bratislava s nájomným bývaním?

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách a v Bratislave je mimoriadne zanedbané. Iba približne 1% zo všetkých bytov v Bratislave sú mestské nájomné byty.  Pre porovnanie, v Brne je to 15%, vo Viedni až 30%, a ďalších 30% predstavujú byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností. Priemer v rámci celej EÚ je približne 10%.

Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030

Dôležitý dokument a vízia bývania v meste

Vzhľadom na stav mestského nájomného bývania v našom meste Bratislava nevyhnutne potrebovala základný koncepčný materiál, ktorý definuje, ako bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšom období a prezentuje víziu smerovania mesta v tejto oblasti.

Týmto materiálom je Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo vo februári 2021.

Ktoré oblasti pokrýva koncepcia?

 • budovanie mestského bytového fondu
 • správa, údržba a obnova bytového fondu
 • spolupráca so súkromným sektorom
 • dostupné bývanie pre sociálne ohrozené skupiny, ľudí bez domova a ďalšie

Koncepcia vznikala v kapacitách magistrátu, čím mesto ušetrilo niekoľko desiatok tisíc eur.

Dokumenty

Aktuálne projekty

Janíkov dvor

Nový mestský dom ponúkne obyvateľom nájomné bývanie, jeho okolie aj verejný park

Obyvateľom lokality Janíkov dvor v Petržalke predstavili zástupcovia hlavného mesta a MIB na online stretnutí v apríli 2021  projektový zámer revitalizácie mestských  pozemkov v tejto lokalite.

V  blízkosti plánovanej električkovej zastávky Janíkov dvor by mal podľa plánov vzniknúť jeden z mestských domov určených pre nájomné bývanie a spoločne s tým aj parkovací dom režimu P+R. Ten by mal primárne slúžiť odbremeneniu mestskej cestnej infraštruktúry tým, že dochádzajúci návštevníci a návštevníčky mesta nechajú svoje vozidlá odstavené tu a v ceste do ďalších častí mesta budú pokračovať napríklad aj novovybudovanou električkou.

Takmer ¾ riešeného pozemku na výstavbu bude tvoriť verejný priestor, ktorý bude slúžiť celému okoliu. Súčasťou projektu bude aj revitalizácia ďalších okolitých pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých je zámer vybudovať nový verejný park a súčasťou plánu bude pravdepodobne aj presun konečnej liniek MHD bližšie k novej električkovej trase. Vznikne aj nový priestor pre občiansku vybavenosť.

Bytový dom aj parkovací dom spoločne a budú riešené formou architektonickej súťaže, ktorá prebehne pod hlavičkou sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy. Samotné vyhlásenie súťaže aj špecifikácia ďalších požiadaviek budú sprevádzané participatívnym procesom pod vedením Sekcie mestských štúdií a participácie.

Obyvatelia lokality mohli do 7.5.2021 prispieť svojimi názormi a podnetmi do formulára, ktorý pomohol nastaviť podmienky do zadania pre architektonickú súťaž a vyjadriť sa k svojim požiadavkám na verejný priestor ako napr. aj na chýbajúcu občiansku vybavenosť v okolí. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mailovej adrese [email protected].

Detaily projektu boli odprezentované ako prvým obyvateľom dotknutej lokality formou online prezentácie. Záznam zo stretnutia aj samotnú prezentáciu môžete nájsť nižšie.

Janíkov dvor prezentácia ↗︎

Muchovo námestie

Podarilo sa. Namiesto komerčného bývania až 103 nájomných bytov a občianska vybavenosť.

Pôvodne mal v tejto lokalite vzniknúť projekt komerčného bývania súkromného developera. Pozemok sa však podarilo opätovne získať do vlastníctva spoločnosti Metro Bratislava a.s. a vznikne tak projekt mestského nájomného bývania s benefitmi pre obyvateľov okolia vo forme verejného parku a občianskej vybavenosti.

V prvej etape projektu, ktorý v súčasnosti mesto pripravuje, je navrhnutá výstavba bytového domu so 103 bytmi, na 8 podlažiach, s úžitkovou plochou bytov 5 030 m2.

Z toho bude 52 nájomných bytov (napríklad pre dôležité povolania, ktoré v meste potrebujeme: mestskí policajti, opatrovateľky/opatrovatelia, hasiči, zdravotné sestry, učitelia či iné) a 51 náhradných nájomných bytov (mesto Bratislava má zákonnú povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre vyše 500 nájomcov z reštituovaných bytov).

Projekt mestského nájomného bývania na Muchovom námestí prinesie okrem nájomných bytov aj občiansku vybavenosť a verejný park o celkovej rozlohe približne 3 065 m2 (po ukončení oboch etáp projektu) s aktivitami pre mládež, rodiny s deťmi či seniorov.

Konečnú podobu parku ako aj využitie priestorov pre občiansku vybavenosť môžu ovplyvniť aj obyvatelia z okolia. Preto sme ako prvý krok v septembri 2020 zorganizovali informatívne stretnutie s obyvateľmi lokality - vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa prvé stretnutie uskutočnilo online. Cieľom bolo predstaviť projekt a určiť rámec participácie.

Termín samotnej výstavby predpokladáme predbežne na rok 2022/2023, v závislosti od získania všetkých potrebných povolení.

Záznam z online stretnutia s obyvateľmi okolia Muchovho námestia ↗︎

Informácie o projekte - Muchovo námestie ↗︎

Prezentácia Muchovo námestie ↗︎

Terchovská ulica

Komunitné priestory, dvory a súlad s okolím. Aj Ružinov bude mať kvalitné nájomné bývanie.

Bytový súbor s mestskými nájomnými bytmi prinesie do mestskej časti Ružinov viac ako 80 nových nájomných bytov, pribudnú parkovacie miesta pre budúcich aj súčasných obyvateľov aj ďalšia občianska vybavenosť.

Víťazný návrh bytového súboru vzišiel z architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojilo 76 návrhov. Návrh víťazného ateliéru The Büro prináša výborné urbanistické riešenie a súlad s okolitou zástavbou, riešenie spoločných a komunitných priestorov, či kvalitne navrhnuté vnútorné dvory.

Po urbanisticko-architektonickej súťaži budú do víťazného návrhu zapracované pripomienky vyplývajúce z participácie s občanmi. Po príprave projektovej dokumentácie, ktorá môže trvať približne dva roky, by v roku 2022 mohla začať výstavba samotného bytového súboru.

Viac informácií o víťaznom návrhu a architektonickej súťaži ↗︎

Ako získa mesto nové byty?

Rekonštrukciou bytov a budov

Mesto rekonštruuje byty a budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, alebo ktoré získalo do svojho vlastníctva, a ktoré sú nevyužívané a v zlom fyzickom stave.

Vlastnou výstavbou

Mesto bude stavať vlastné nájomné byty na vlastných pozemkoch a v lokalitách, kde takáto výstavba bude možná a vhodná.

Súčasťou prípravy nových projektov budú architektonické súťaže či participácia s obyvateľmi, tak, aby nové bytové domy čo najlepšie slúžili nielen nájomcom, ale tiež okoliu.

Aj preto bude mesto komunikovať zámery mesta ešte pred samotnou výstavbou na stretnutiach s obyvateľmi dotknutej lokality a reagovať na ich podnety.

Príkladom je architektonická súťaž na bytový dom ↗︎ na Terchovskej ulici.

Spoluprácou so súkromným sektorom

Aj v súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky pripravuje hlavné mesto kroky smerujúce k spolupráci so súkromným sektorom v oblasti dostupného nájomného bývania.

Výzva na zmenu územného plánu 12/2021 Koncom roka 2021 sme v súlade s Koncepciou mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 a následne schválenej Metodiky zmien územného lánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu. Ukončenie výzvy bolo dané na posledný aprílový deň 2022. Počas 3 mesiacov prebiehali diskusie s viacerými dotknutými odborníkmi z radov zamestnancov magistrátu a následne sa žiadosti v priebehu augusta 2022 vyhodnotili a bola žiadateľom zaslaná odpoveď. Jednotlivé žiadosti posudzovali odborníci na územné plánovanie zo Sekcie územného rozvoja, z Metropolitného inštitútu Bratislava a ďalší externí zamestnanci magistrátu, ktorí zároveň posudzovali aj dopad na dopravnú infraštruktúru ako aj na občiansku vybavenosť. Následne sa žiadosti v priebehu augusta 2022 vyhodnotili a bola žiadateľom zaslaná odpoveď.

V odpovediach sme si zároveň vyhradili právo doplniť ďalšie požiadavky a usmernenia pre spracovanie Urbanistickej štúdie žiadateľmi na základe ďalších územno-plánovacích údajov, ktoré im v priebehu mesiacov september/október 2022 pošleme. Na základe toho žiadateľov následne požiadame, aby postupovali naďalej podľa Metodiky, bod B. Procesný postup pre potenciálnych záujemcov zo súkromného sektora o spoluprácu s hlavným mesto, odseku č. 4: „V prípade, ak záujemca o spoluprácu splní kritériá pre výber žiadateľa a hlavné mesto mu zároveň odporučí spracovať urbanistickú štúdiu za účelom preverenia možnej zmeny ÚPN BA, môže následne žiadateľ postupovať tak, že si: na vlastné náklady obstará urbanistickú štúdiu (UŠ) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona.“

Otázky a odpovede zo stretnutia 4.10. 2022 ↗︎

Návrhy zadaní urbanistických štúdií ↗︎ Návrhy urbanistických štúdií ↗︎

Súvisiace články

 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 21.5.2024

  Životné prostredie

  Vzácny dravec luniak sivý navštívil naše Sysľovské polia

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 30.4.2024

  Životné prostredie

  Bratislava predstavila svoj prvý komplexný klimatický plán

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 21.3.2024

  Životné prostredie

  Ochranári spájajú sily s mestom Bratislava: Na Hodinu Zeme zlepšíme podmienky pre opeľovače

  Čítať viac
 • 19.3.2024

  Životné prostredie

  Vyzbierané živé vianočné stromčeky sa opäť vrátia Bratislave. 150 knižníc poslúži v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom, mulč zase v záhradkách domácností

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 21.5.2024

  Životné prostredie

  Vzácny dravec luniak sivý navštívil naše Sysľovské polia

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 30.4.2024

  Životné prostredie

  Bratislava predstavila svoj prvý komplexný klimatický plán

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 21.3.2024

  Životné prostredie

  Ochranári spájajú sily s mestom Bratislava: Na Hodinu Zeme zlepšíme podmienky pre opeľovače

  Čítať viac
 • 19.3.2024

  Životné prostredie

  Vyzbierané živé vianočné stromčeky sa opäť vrátia Bratislave. 150 knižníc poslúži v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom, mulč zase v záhradkách domácností

  Čítať viac