Školstvo

Bratislavské školstvo

Cesta ku konkrétnym zlepšeniam vzdelávania v meste

Chceme vytvoriť centrum, ktoré bude analyzovať problémy a formulovať odporúčania v oblasti vzdelávania na území hlavného mesta SR. Toto centrum bude zriadené na Oddelení školstva a športu v rámci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

Čo všetko plánujeme v rámci agendy Bratislavské školstvo ?

  Prepájať vzdelávacie inštitúcie Tie, ktoré poskytujú formálne a neformálne vzdelávanie na území mesta Bratislava. Posilňovať ich systematickú spoluprácu a vytvárať profesné učiace sa komunity.
  Vytvoriť a menežovať expertnú pracovnú skupinu, ktorá bude multidisciplinárna a multiprofesná. Bude radiť v oblasti regionálneho vzdelávania a výchovy v Bratislave.
  Odporúčania vo vzdelávaní pre dôležitý dokument Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2030, na ktorých sa bude pracovná skupina aktívne podieľať.
  Identifikovať a adresovať konkrétne problémy a aktuálne výzvy v oblasti vzdelávania a výchovy v Bratislave.
Aké výzvy napríklad? Zavádzanie vyučovacích metód a metód pri práci s edukačnými softvérmi, pri zvyšovaní motivácie všetkých zúčastnených vo vzdelávacom procese, pri analýze kultúry a klímy školy alebo pri procese hodnotenia školy.
  Organizovať odborné konferencie v danej problematike.
  Mapovať stav bratislavských škôl v ukazovateľoch, akými sú napríklad naplnenosť, výsledky, klíma a ďalšie.
  Vytvoriť a spravovať informačný portál o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava.

Čím sa vyznačujú činnosti patriace pod Bratislavské školstvo?

  Chceme skutočne určiť a zaviesť fungujúce zlepšenia a skvalitnenie vzdelávania
  Experti na oblasť vzdelávania sú z radov pedagógov materských, základných, stredných i vysokých škôl, ako aj z radov výskumných pracovníkov, zástupcov tretieho sektora, rodičov, zamestnancov školských úradov a zástupcov BSK
  Všetci relevantní účastníci vzdelávacieho a výchovného procesu v rámci bratislavského školstva sú zastúpení proporcionálne
  Aktivity sú založené na báze dobrovoľnosti a snahe o systematické a celoživotné vzdelávanie sa
  Učiace sa komunity budú spolupracovať a vytvárať siete
Cieľom je tiež motivovať a podnecovať k zlepšujúcim zmenám a následne ich koordinovať.

Kto je cieľovou skupinou aktivít?

  školy a školské zariadenia, ktoré pôsobia na území mesta Bratislava – základného, stredného a vysokoškolského stupňa vzdelávania
  poskytovatelia neformálneho vzdelávania pôsobiaci na území mesta Bratislava, vrátane poskytovateľov celoživotného vzdelávania seniorom
  žiaci a rodičia ako účastníci formálneho aj neformálneho vzdelávacieho procesu v Bratislave
  seniori zaujímajúci sa o formálne, neformálne či informálne vzdelávanie v Bratislave