Rozdelenie kompetencií

Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje
    základné umelecké školy
    centrá voľného času
Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy zriaďujú
    materské školy
    základné školy
Bratislavský samosprávny kraj alebo Regionálny úrad školskej správy v Bratislave zriaďujú
    stredné školy
Ďalšie školy a školské zariadenia na území mesta zriaďujú súkromní a cirkevní zriaďovatelia. Dotácie na prevádzku a mzdy im poskytuje hlavné mesto.
Prerozdelenie zriaďovateľských kompetencií v oblasti regionálneho školstva ustanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Financovanie je poskytované z z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.