Ako požiadať o zaradenie do siete škôl?

O zaradenie neštátnych škôl a školských zariadení do siete škôl môže požiadať štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba alebo fyzická osoba.

Ako postupovať?

1. Žiadateľ predloží ministerstvu školstva súhlas obce, v tomto prípade hlavného mesta.

Môže ísť o tieto zariadenia:

  • materské školy
  • jazykové školy
  • základné umelecké školy
  • školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov s vekom do 15 rokov
  • základné školy
  • základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušným orgánom na vydanie stanoviska k zaradeniu neštátnych (súkromných a cirkevných) škôl a školských zariadení do siete škôl.

2. Žiadosti sa prerokujú na zasadnutí Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ hl. m. SR Bratislavy.

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007, ktorým toto poverilo primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na udeľovanie súhlasu/nesúhlasu k žiadostiam.

3. Komisia následne primátorovi hlavného mesta odporučí alebo neodporučí vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu školy alebo školského zariadenia do siete škôl.

Aké prílohy potrebujete?

Pre posúdenie žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu školy alebo školského zariadenia do siete škôl predložte, prosím, hlavnému mestu tieto doklady:

Požadované prílohy k žiadosti zriaďovateľov o súhlas k zaradeniu neštátnej školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR

Informácie k finančným prostriedkom a mzdám

Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje finančné prostriedky neštátnym školám a školským zariadeniam v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty