Mapa bratislavského školstva postupne obsiahne všetky relevantné vzdelávacie inštitúcie. Mapa bude zahŕňať všetky tie, ktoré sa nachádzajú na území mesta Bratislavy (a sú evidované v Sieti škôl a školských zariadení SR) v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania. Umožní rodičom ľahšie sa orientovať v rajonizácii ZŠ a prehľadným spôsobom zistiť, ku ktorej spádovej škole ich bydlisko spadá.

V konečnej podobe budú v mape bratislavského školstva zaznamenané:

 • materské školy (spolu s obvodmi)
 • základné školy (spolu s obvodmi)
 • špeciálne školy
 • školské výchovno – vzdelávacie zariadenia (školské kluby detí, centrá voľného času, školské internáty, klastre a iné)
 • poradenské zariadenia
 • cirkevné školy a školské zariadenia
 • súkromné školy a školské zariadenia
 • základné umelecké školy
 • policajné školy
 • gymnáziá
 • konzervatóriá
 • stredné odborné školy
 • spojené školy
 • strediská a pracoviská praktického vyučovania

A tiež:

 • občianske združenia, neziskové organizácie a spoločnosti s r.o. venujúce sa problematike vzdelávania a voľnočasovým aktivitám
 • športové kluby
 • fakulty vysokých škôl
 • významné inštitúcie v oblasti vzdelávania s celoslovenskou pôsobnosťou (ako MŠVVaŠ SR, Štátny pedagogický ústav, SAV, Centrum vedecko technických informácií SR, Iuventa, NUCEM a iné)