Školstvo

Mapa školských obvodov

Mapa bratislavského školstva postupne obsiahne všetky relevantné vzdelávacie inštitúcie. Mapa bude zahŕňať všetky tie, ktoré sa nachádzajú na území mesta Bratislavy (a sú evidované v Sieti škôl a školských zariadení SR) v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania. Umožní rodičom ľahšie sa orientovať v rajonizácii ZŠ a prehľadným spôsobom zistiť, ku ktorej spádovej škole ich bydlisko spadá.

V konečnej podobe budú v mape bratislavského školstva zaznamenané:

  materské školy (spolu s obvodmi)
  základné školy (spolu s obvodmi)
  špeciálne školy
  školské výchovno – vzdelávacie zariadenia (školské kluby detí, centrá voľného času, školské internáty, klastre a iné)
  poradenské zariadenia
  cirkevné školy a školské zariadenia
  súkromné školy a školské zariadenia
  základné umelecké školy
  policajné školy
  gymnáziá
  konzervatóriá
  stredné odborné školy
  spojené školy
  strediská a pracoviská praktického vyučovania

A tiež:

  občianske združenia, neziskové organizácie a spoločnosti s r.o. venujúce sa problematike vzdelávania a voľnočasovým aktivitám
  športové kluby
  fakulty vysokých škôl
  významné inštitúcie v oblasti vzdelávania s celoslovenskou pôsobnosťou (ako MŠVVaŠ SR, Štátny pedagogický ústav, SAV, Centrum vedecko technických informácií SR, Iuventa, NUCEM a iné)