Súčasnosť

Momentálne mapa zobrazuje všetky základné školy nachádzajúce sa na území mesta. V prípade základných škôl, ktorých zriaďovateľom sú mestské časti, sú v mape zaznamenané aj školské obvody.

Prečo je dôležité vedieť váš školský obvod?

Žiak totiž plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

V prípade, že sa hlási do základnej školy mimo tohto obvodu, môže ju plniť so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.